Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační řád MŠ

4. 2. 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOVICE, OKRES JESENÍK

Sokolská 475, 790 84 Mikulovice

IČO: 60 80 10 93

E – mail: ms.mikulovice@tiscali.cz

 telefon: 584429194, 721300548

Č.j. : ŘMŠ 99a/19

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti zaměstnanců školy.

Organizační řád je základní normou MŠ jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

Organizační řád MŠ zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

2. Postavení a poslání mateřské školy

2.1 Postavení školy

    Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník (dále MŠ) byla zřízena Obcí Mikulovice jako

samostatný právní subjekt k 01. 02. 1995 na základě zřizovací listiny ze dne 10. 01. 1995,

která byla nahrazena zřizovací listinou ze dne 13. 06. 2006.

Sídlo školy: ulice Sokolská č. p. 475, 790 84 Mikulovice

Identifikační číslo: 60 80 10 93

Právní forma: příspěvková organizace

Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Jeseník ze dne 15. 03. 1996 podle §13 a, odst. 2 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav,

včetně novely č. 284/2002 Sb. Součástí školy je školní jídelna.

Rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje s účinností k 01. 09. 2003 byla vyřazena školní

jídelna a zařazena školní jídelna – výdejna. Rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje

s účinností od 18. 03. 2006 je zapsán do školského rejstříku nejvyšší povolený počet dětí v MŠ 90. MŠ Mikulovice, okres Jeseník je zřízena jako zařízení s celodenním provozem, provoz zahajuje v 6.00 hodin a končí v 16.30 hodin.

2.2 Poslání mateřské školy    

Posláním mateřské školy je ve spolupráci s rodinou poskytovat předškolní výchovu, která 

zabezpečuje uspokojení přirozených potřeb dítěte. Podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a

na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Výchova v MŠ navazuje na výchovu v rodině a dále rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Předškolní vzdělávání vytváří základy pro celoživotní učení každého jedince.

 

3. Vedení, organizační uspořádání školy, kompetence

V čele MŠ jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která zodpovídá za plnění úkolů organizace. Do funkce ji jmenuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., zřizovatel na základě výsledků konkurzního řízení.

MŠ se člení na vedení, pedagogické a nepedagogické pracovníky a provozní zaměstnance. Součástí MŠ je školní jídelna – výdejna, za její chod zodpovídá pověřená pracovnice provozu.

 

3.1 Vedení – statutární orgán školy

Statutárním orgánem školy je ředitelka. Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých MŠ může vstupovat. Její povinnosti jsou:

- Ředitelka řídí ostatní zaměstnance MŠ a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím pedagogických a provozních porad MŠ, na základě vzájemné komunikace.

- Jedná ve všech záležitostech jménem MŠ, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních, pověřeních.

- Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených MŠ, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. 

-Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy MŠ.

- Ředitelka je při výkonu své funkce dále oprávněna písemně pověřit pracovníky MŠ, aby činili vymezené právní úkony jménem MŠ. Při nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje pověřený pracovník MŠ – zástupkyně ředitelky školy. Při krátkodobé nepřítomnosti zaměstnanců se jednotliví zaměstnanci zastupují dle pokynů ředitelky školy v rámci svých odborných znalostí a dovedností. Při dlouhodobých nepřítomnostech zaměstnanců jsou uzavírány dohody o provedení práce na dobu určitou dle požadovaného rozsahu práce.

- Při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti. Odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP.

- Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány smluvně jinou organizací.

- Účetní agendu vede ředitelka MŠ v součinnosti se správcem rozpočtu a externí účetní.

- Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka MŠ.

- Zabezpečuje odměňování zaměstnanců v souladu s Vnitřním patovým předpisem, sleduje platové postupy zaměstnanců.

- Vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně zaměstnanců – směrnice o DVPP.

- Zabezpečuje přijetí opatření k ochraně majetku zřizovatele.

3.2 Zaměstnanci, organizační členění

Zaměstnanci vedou evidenci majetku, navrhují vyřazení a doplnění, zabezpečují údržbu. Spolupracují při inventarizaci s pověřeným zaměstnancem. Pedagogičtí pracovníci se podílejí na tvorbě třídních programů a školního vzdělávacího programu v rámci svých kompetencí.

Ve škole pracují pedagogičtí, nepedagogičtí a provozní zaměstnanci. Organizační členění:

Ředitelka→ Učitelky (včetně zástupkyně ředitelky)→asistenti pedagoga, školní asistent→                              

školnice, uklízečka, pokladní→pracovnice ve výdejně, topič

KOMPETENCE ZAMĚSTNANCŮ:

Kompetence zaměstnanců v jednotlivých klíčových oblastech jsou stanoveny v pracovních náplních.

Učitelka - zástupkyně ředitelky

- pověřená k zastupování ředitelky MŠ v době její nepřítomnosti,

- organizuje zástupy zaměstnanců a vede chod školy v době nepřítomnosti ředitelky,

- vede plán dovolených, docházky zaměstnanců, podklady pro mzdy.

Učitelky

- připravují a organizují program pro děti MŠ, plán kulturní spolupráce s ostatními subjekty,

- doplňují pomůcky v jednotlivých kabinetech, zpracovávají návrhy na vyřazení pomůcek,

- přepisují zápisy z pedagogických rad,

- připravují články do místního zpravodaje,

- zakládají a aktualizují fotoalbum školy,

- doplňují kroniku školy,

- pořizují učební pomůcky, školní a výtvarný materiál v daném finančním rozpětí,

- připravují výstavy fotografií z akcí školy a výtvarných prací dětí.

Asistenti pedagoga, školní asistent

- pomáhají při organizačním zajištění akcí školy

Školnice, pokladní

- revize elektrických zařízení

- platby za stravné a úplatu za vzdělávání – kontrola účetních plateb, výběr v hotovosti

- vede pokladnu a pokladní deník

- plánuje organizaci práce při zastupování za zaměstnance při OČR, PN

- zajišťuje odstranění nahlášených oprav majetku MŠ

- předává a vyřizuje poštovní zásilky

- zajišťuje doplnění hygienických a čistících prostředků

 

Pracovnice provozu ve výdejně, topič

- sklad školní jídelny – výdejny – doplnění, vyřazení

- obsluha kotelny – vedení agendy

- organizuje provoz školní jídelny - výdejny

 

Uklízečka

- sklad prádla – doplnění a vyřazení

 

 

4. Externí vztahy

Ve styku s rodiči dětí, jednají ředitelka a učitelky MŠ jménem školy. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. Agendu týkající se stravného a úplaty za vzdělávání, dotazy a připomínky vyřizuje pokladní MŠ. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR n. v. č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu MŠ.

Kritéria přiznání osobního příplatku

 – pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, provozní zaměstnanci

 

- Úroveň kvality povinností a kompetencí jednotlivých zaměstnanců vyplývající z Organizačního a Školního řádu pro zaměstnance školy a povinností vyplývajících z plnění dalších organizačních předpisů (BOZP, PO).

- Rozsah a úroveň kvality plnění úkolů vyplývající z pracovní náplně, včetně individuálních úkolů a osobních kompetencí.

- Soulad pedagogické činnosti s principy Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Kurikulem podpory zdraví v mateřské škole a se Školním vzdělávacím programem.

- Úroveň kvality vedení třídní dokumentace.

- Úroveň kvality spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy.

- Soulad dalšího vzdělávání a odborného růstu s potřebami školy.

- Podíl na udržování slušných mezilidských vztahů – odpovědnost, ochota ke spolupráci, pomoc novým nebo méně zkušeným kolegyním, korektnost a odvaha postavit se k porušování dohodnutých pravidel nebo porušování pracovních povinností.  

 

Kritéria přiznání mimořádných odměn

– pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, provozní zaměstnanci

- Kvalita dalších aktivit nad rámec povinností zaměstnance vyplývající z pracovní náplně – iniciativa, pozitivní přístup, práce ve ztížených podmínkách, zastupování za nepřítomnost, účast na akcích školy, včasné plnění individuálních úkolů.

- Oceňování pracovních zásluh při životním jubileu, odchodu do důchodu.

- Prezentace školy na veřejnosti, podíl na vytváření dobré pověsti školy.

- Mimořádné aktivity – logopedické chvilky, výlety, pomoc a zapojení se do zlepšování pracovního prostředí ve škole, výzdoby interiéru.

- Získání sponzorského daru na akce nebo vybavení školy.

- Pomoc v údržbě venkovního prostředí školy – zahrad.

4.1 Práva a povinnosti zaměstnanců

Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, Organizačním a Školním řádem školy, Vnitřním platovým předpisem a dalšími obecně závaznými právními normami.

Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců

§22a Práva pedagogických zaměstnanců

Pedagogičtí zaměstnanci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým zaměstnancem ve škole,

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

§22b Povinnosti pedagogických zaměstnanců

Pedagogický zaměstnanec je povinen:

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, viz bod. 2.2,

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, spolupracovat s ostatními zaměstnanci, pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonném zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

g) řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly.

h) dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni.

i) další povinnosti zaměstnanců jsou popsány v pracovních náplních.

Pracovní doba pedagogických a nepedagogických zaměstnanců

Je stanovena v pracovní náplni zaměstnanců.

Rozvrh pracovní doby, přímé i nepřímé pedagogické činnosti zaměstnanců

- viz příloha č. 1. (vstupní nástěnka MŠ)

5. Činnosti všeobecného řízení a správy

5.1 Činnosti administrativního a správního charakteru

- Za ukládání písemností ve spisovně školy (ředitelně) odpovídá ředitelka školy. Přejímá, třídí a ukládá, případně zapůjčuje písemný materiál. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci v souladu se Spisovým a skartačním řádem školy.

- Všeobecná údržba majetku a budovy školy je zajišťována školnicí. Po zjištění závady v nejkratším možném termínu školnice zajistí opravu odbornou firmou. Závady závažnějšího charakteru hlásí ředitelce MŠ. Velké opravy konzultuje ředitelka MŠ se zřizovatelem. Školnice při provádění těchto prací s firmami spolupracuje a dohlíží na provedení oprav.

5.2 Evidence majetku

- Evidenci majetku vede externí účetní. Zaměstnanci vedou evidenci majetku pro kabinety a sklady školy. (viz. náplně práce a individuální úkoly zaměstnanců)

- Pokladní provádí vklady i výběry z banky, pečuje o uložení cenin v trezoru školy. Dodržuje pokladní stanovený limit, spolupracuje s externí účetní. Vždy na konci týdne provádí vyúčtování a předává jí příslušné doklady. S pokladní je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti a sepsáno pověření k výkonu pokladní služby.

- Účetní evidence je prováděna externím pracovníkem, který eviduje finanční operace a prostředky na bankovním účtu, stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočet a rozvahu ve spolupráci s ředitelkou MŠ. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení, aktualizuje účetní směrnice.

- Personální agendu a platové náležitosti zaměstnanců školy a podklady pro výkazy souvisejícími s platy zpracovává externí firma na základě uzavřené smlouvy.

-  Pedagogickou dokumentaci vedou učitelky podle pokynů ředitelky MŠ v jednotlivých třídách. Průběžnou kontrolu provádí ředitelka v rámci hospitační činnosti. Dokumentace je uložena v jednotlivých třídách, ředitelně školy.

- V oblasti BOZP a PO spolupracuje MŠ s odborně způsobilou osobou a dílčí úkoly související s těmito oblastmi zajišťují zaměstnanci školy. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni z předpisů BOZP a PO, první pomoci.

6. Závěrečná ustanovení

V celém areálu školy je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření.

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník. Organizační řád mají k dispozici rodiče při vstupní nástěnce MŠ, na webových stránkách školy.

Po dobu pracovní doby je omezeno používání mobilních telefonů.

Změny a dodatky Organizačního řádu budou dokládány formou příloh.

Tímto se ruší Organizační řád ŘMŠ č. j. 92/17 ze dne 17. 10. 2017.

Projednáno na provozní a pedagogické poradě dne: 29. 08. 2019

Zpracovala: ředitelka školy Gabriela Halodová

Nabývá účinnost dnem: 01. 09. 2019.

                                                                          Gabriela Halodová

                                                                          Ředitelka MŠ Mikulovice, okres Jeseník