Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŠVP 2018 - 2021 - internetová verze

2. 5. 2019

Školní vdělávací program 2018 - 21

"SPOLEČNĚ OBJEVUJEME SVĚT"

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Název školy:        Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník

Sídlo školy:          Sokolská 475, 790 84 Mikulovice

IČO:                     60801093

IZO:                     600150372                                                                  

Zřizovatel školy: Obec Mikulovice

Ředitelka školy:  Gabriela Halodová

Kontakty:             pevná linka: 584 429 194

                   mobil: 732 364 011

                   e – mail: ms.mikulovice@tiscali.cz

                  www stránky: www.skolkamikulovice.cz

Provoz školy:      celodenní od 6.00 – do 16.30 hod.

Počet tříd:           3

Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílel tým pedagogických pracovnic

a navazuje na ŠVP z let 2015-2018 „ S přírodou si rozumíme“.

Změny v ŠVP projednala pedagogická rada dne:  29. 08. 2019.

Datum vydání:  01. 09. 2018

 

2. HISTORIE A CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

2.1. Historie školy

    Mateřská škola v Mikulovicích je škola s dlouholetou tradicí. Z ústního podání je známo, že tzv. školka byla v provozu již před rokem 1939. Po 2. světové válce byly zrušeny školy německé a v jejich budovách zřízeny školy české.

První písemné zprávy jsou vyňaty z 1. kroniky z roku 1945 – 46.

V říjnu 1945 byla již tato budova opatřena nápisem Mateřská škola a místní komisař ji předal k používání. Žádost o založení české mateřské školy schválila Zemská komise v Moravské Ostravě a 17. listopadu 1945 nastoupila první učitelka.

Ta provedla 19. listopadu zápis dětí do školky, kde se přihlásilo 10 hochů a 15 dívek. Proběhla krátká schůzka s maminkami a provoz školky byl zahájen. Fotografie jsou doloženy do roku 1953, poté je několik let bez dokumentace o provozu školy.

   Ve 2. kronice mateřské školy z roku 1959 se uvádí, že se jednalo se o slunnou budovu se třemi učebnami, dvěma jídelnami a jednou stálou ložnicí. Na chodbách byly umývárny a záchody rozdělené na chlapce a dívky. V tomto roce bylo registrováno 77 dětí, které navštěvovaly budovu školy. Od té doby prošla mateřská škola nejrůznějšími změnami.

Jednou z nejvýznamnějších změn byla přístavba nové budovy, která započala v roce 1975 a ukončena byla v roce 1978. Ke třem stávajícím oddělením přibyla další dvě a tím se zvýšila kapacita na 156 míst. Celkem bylo v mateřské škole 5 tříd, což bylo nejvíce v její historii.  

   V posledních letech dochází spíše k úbytku dětí v naší příhraniční oblasti  a proto je v  současné době k provozu školy využívána  původní hlavní a hospodářská budova mateřské školy a 1. patro nové budovy. Nyní jsou v provozu tři třídy a počet dětí se pohybuje kolem 60.

   V roce 2006 při opravě malby chodby v přízemí byla pod náhodně objevena mramorová deska pocházející z roku 1933. Nástěnná deska je psaná tzv. švabachem a její překlad je náročný, text po jejím překladu zní:

„Ke vzpomínce na 35. leté jubileum 60. narozenin našich vážených světců

a čestných občanů. Vysvěceni páni faráři Udolf Grahs zakladatel a největší dobrodinec.“

Mikulovice 4. července 1933.

„Vděčnost katolického sdružení – Srdečnost obce.“

2.2 Charakteristika školy

  Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník je příspěvková organizace, která má od 1. 2. 2005 udělenu právní subjektivitu. Zřizovatelem je Obec Mikulovice zastoupená starostou obce Romanem Šťastným.

Do sítě škol byla zařazena s účinností od 15. 3. 1996 a od 18. 3. 2006 byla provedena změna v cílové kapacitě školy, která je nyní 90 dětí.

Součástí mateřské školy je od 1. 9. 2003 školní jídelna – výdejna, která zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců školy. Hlavní budova mateřské školy je jednopatrová, její technický stav je dobrý.

V přízemí a části hospodářské budovy se nachází školní kuchyň - výdejna s jídelnou. Kuchyň byla využívána k přípravě stravy do 30. 8. 2003, vznikem vývařovny při základní škole se její využití změnilo na výdejnu dovážené stravy. V přízemí budovy je také jedna třída pro nejstarší děti, hygienické zařízení, šatna dětí a učitelek, sklad prádla, kancelář a provozní zázemí. V poschodí nalezneme ředitelnu, ložnici, dvě třídy pro mladší a nejmladší děti, které mají svou šatnu a sociální zařízení. V dalším patře se nachází prostorná půda.

Mateřská škola má velké prostory, tělocvičné nářadí a hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí. Během let prošla budova i zahrady různými rekonstrukcemi a opravami.

Celou budovu mateřské školy obklopují zahrady.

Na západní straně se rozkládá velká, prostorná zahrada, která je z velké části využívána nejen pro volný pohyb dětí, ale i pro sportovní hry a společná setkávání s rodiči. Disponuje dřevěným herním objektem, krytými pískovišti, dřevěnými i kovovými průlezkami, brankami na kopanou, houpačkou, uměle vytvořeným kopcem, nově zrekonstruovaným zahradním domkem, který slouží jako sklad hraček, lavicemi a stoly s pergolami sloužící k svačinám i hře dětí. Velmi hezky působí přírodní skalka, která dotváří ráz zahrady. V létě využíváme k otužování zahradní sprchu. V zadní části zahrady se postupně buduje odpočinkový kout.

Na východní straně se rozkládá menší zahrada, která prošla velkou revitalizací v roce 2015 - 16. Přírodní zahrada byla financována díky podpoře nadačního fondu Zelené Oázy. Na budování se podíleli zaměstnanci, přátelé školy, rodiče i samotné děti. Zahrada je šetrná k životnímu prostředí a nabízí dětem rozmanité jedlé plodiny, experimentální místa i prostor pro zábavu a hru dětí. Umožňuje dětem vyrůstat v sounáležitosti s živou i neživou přírodou. Dále je vybavena dřevěnou průlezkou, zahradním domkem na hračky, kolotočem pro děti, lavicemi se stolem, zastíněným pískovištěm, odpočinkovým altánem. Obě zahrady jsou osázené, dnes již vzrostlými stromy, které vytvářejí stinná místa pro hru dětí.

Všechny vnitřní i vnější prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

3. CÍLE A ZÁMĚRY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU, METODY A FORMY PRÁCE

   Vycházíme z národního kurikula – Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a záměrem je, aby dítě, které opouští mateřskou školu na konci školního období bylo schopné zvládat situace, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Rámcové cíle (záměry) předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

3.1. Cíle a záměry školního vzdělávacího programu

   Cíle a záměry školního vzdělávacího programu „SPOLEČNĚ OBJEVUJEME SVĚT“ jsou výsledkem spolupráce partnerů – rodičů, učitelů i všech zaměstnanců. Vychází z výsledků dotazníků, koncepce rozvoje školy a dále podmínek, které nabízí ideální umístění školy v klidné části obce. Klíčové je vesnické prostředí, nedaleké lesy, pole a rozvíjející se podnikatelské aktivity v obci, které umožňují poznávat a získávat elementární poznatky o přírodě, životním prostředí i společnosti.

Dlouhodobé cíle ŠVP:

 • Vytvořit co nejlepší podmínky pro přirozený rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho individualitu a věkové zvláštnosti. Rozvíjet jeho osobnost po stránce fyzické, psychické i sociální, jeho zájmy a dovednosti, které povedou k vytváření základů klíčových kompetencí, jež mohou dítěti usnadnit další životní cestu.
 • Vytvářet i nadále předpoklady pro dobré jméno mateřské školy, která je synonymem kvalitní práce a přátelského klimatu.
 • Napomáhat k zdravému rozvoji a učení dětí, k osvojování si základů hodnot společnosti a dále podporovat v dětech samostatnou osobnost, schopnou se projevit a působit na své okolí.
 • Zaměřit se na polytechnickou výchovu v mateřské škole, která je založena na přímých zážitcích a vlastních prožitcích dítěte. Která vychází z jeho samostatné činnosti, přirozené zvídavosti a potřeby objevovat, experimentovat, manipulovat a zkoumat.
 • Cíleně podporovat začlenění dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a podnětným prostředím a činnostmi rozvíjet také schopnosti u dětí nadaných. Respektovat vývojové potřeby dětí již od 2 let. Uplatňovat podpůrná opatření ve výuce, u dětí se SVP, OŠD, aj.
 • Systematicky a účelně zaznamenávat výsledky vzdělávání dětí, jejich pokroky– vyhodnocovat úspěšnost dětí v průběhu a ukončování jejich vzdělávání – diagnostika dítěte. Aktivně pracovat s těmito výsledky hodnocení a tím zkvalitňovat další vzdělávání. Založit portfolia dětí a sledovat jejich pokroky.
 • Cíleně se zaměřit na rozvoj dovedností předcházejících čtení a psaní a rozvoj elementárních matematických souvislostí, vzhledem k věku a schopnostem dětí.
 • Využívat hru jako základní prostředek naší výchovně vzdělávací práce. Vyváženě využívat frontální, skupinovou i individuální práci s dětmi. Uplatňovat pestré formy a metody ve vzdělávací nabídce tak, aby byla dětem srozumitelná, organizačně zvládnutelná, vedla ke stanoveným cílům a vytvářela pozitivní klima ve třídě.
 • Společně vyhodnocovat zkušenosti, pojmenovat a analyzovat problémy a nedostatky, vyjasnit si pozitiva a rezervy (v čem je možno pokračovat, co je možno považovat za dobré, co odpovídá požadavkům RVP PV a co naopak je třeba změnit).
 • Efektivně řídit organizaci, jít vlastním příkladem a podporovat komunikaci mezi všemi, vytvořit spolupracující tým všech zaměstnanců školy. Modernizovat pracovní prostředí a zlepšovat pracovní podmínky zaměstnanců.
 • Zkvalitňovat návaznost na další stupeň vzdělávání a usnadnit tak přechod dětí mezi mateřskou a základní školou. Rozšířit spolupráci s rodiči, zapojovat je do dění školy. Nastavit stabilní plán a program kooperace s vnějšími partnery školy.
 • Podporovat zdravý životní styl, zaměřit se na tělovýchovu a realizaci různorodých sportovních a pohybových aktivit.       

3. 2. Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce

  Základem vzdělávání v naší mateřské škole je umožnění vzdělávat v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady. Vytvořit vhodné vzdělávací prostředí, které je vstřícné, podnětné, zajímavé a bezpečné. Zároveň klademe důraz na přizpůsobení se věkovým fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí, včetně potřeb speciálních. Navazujeme na rodinnou výchovu a usilujeme o zajištění kvalitní odborné péče a zajištění včasné speciálně pedagogické péče. Po celou dobu vzdělávacího procesu učitelé vychází z pedagogické diagnostiky. Pravidelně sledují a zaznamenávají vývoj a vzdělávací pokroky dětí.

   Při každodenní práci budou využívány takové metody a formy práce, abychom připravili pro děti podmínky, které povedou k získávání a osvojování kompetencí a jejich postupnému zdokonalování.

Kompetence představují určité prakticky využitelné výstupy u dětí ukončující předškolní vzdělávání - tedy výsledky. Očekávané výsledky, které formuluje RVP PV, mají podobu klíčových kompetencí, neboť jsou to soubory dovedností, poznatků i zkušeností a mají činnostní povahu.

Hlavními klíčovými kompetencemi jsou:

Kompetence k učení

Kompetence k řešení problémů

Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Kompetence činnostní a občanské

Hlavní metody a formy práce, které využíváme:

Hra - vzdělávání dítěte budeme realizovat prostřednictvím hry, jako nejdůležitější činnosti dětského věku. Při hře se nejvíce dítě otevře, vytváří vztahy a učí se, aniž to vnímá. Dítě pro hru potřebuje podnětné, bezpečné a kamarádské prostředí a jejím prostřednictvím může projevit radost, z toho, co dokázalo a co se mu podařilo. Hra je realizována v nejrůznějších formách – spontánní, řízená, individuální, skupinová i kolektivní, hry s pravidly a také hry dětí vycházející z momentálně vzniklých situací. Během denních činností jsou využívány různé druhy dramatických, námětových, výtvarných, pohybových, hudebních, didaktických, psychomotorických i logopedických her.                                              

Prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi dětí - je založeno na přímých zážitcích dítěte, smyslovém vnímání, vlastní volbě a aktivní účasti samotných dětí. Podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcuje radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti, ovládat další dovednosti. Poskytuje dítěti prostor pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Nejčastěji probíhá formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby.

Situační učení - založené na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické  ukázky životních souvislostí tak, aby jejich použití ve hře i reálných situacích dávalo dítěti smysl.

Spontánní sociální učení - hraje významnou roli v procesu učení. Je založené na principu přirozené nápodoby. Proto si pedagog musí během dne ve škole uvědomovat, že neustále poskytuje dětem vzory chování a svých postojů.

Experimentování - metody pokusu a omylu, metoda řešení problémů a situací.                                          

Uplatňování integrovaného přístupu - vzdělání probíhá na základě tematických celků – integrovaných bloků, které nabízejí vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vztazích a propojenosti. Obsah celků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Získané zkušenosti jsou komplexní a prakticky využitelné.

Vzdělávací nabídka využívaná během dne v mateřské škole:

- pohybové, manipulační, konstruktivní, grafické, hudební, pracovní a sebeobslužné činnosti

- řečové, artikulační, sluchové a rytmické hry

- smyslové a psychomotorické hry

- vyprávění a poslech, komentování zážitků, samostatný slovní projev na určité téma

- rozhovory, diskuzní metody, individuální a skupinové konverzace

- názorné demonstrační metody s vysvětlováním, přímé pozorování

- hry podporující tvořivost, fantazii a představivost, podporující zvídavost a objevování

- hry na různé téma, činnosti podporující vlastní rozhodování a názor

- kooperativní činnosti, společná setkávání, aktivity podporující sbližování dětí a vztahy mezi lidmi

- hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí

- výlety do okolí, sledování událostí v obci a účast na akcích obce

- exkurze a návštěvy místních institucí – praktické ukázky ze života lidí a společnosti

- praktické činnosti vedoucí k ochraně životního prostředí

Formy práce, které jsou vzájemně provázány a vyváženy:

- spontánní a řízené aktivity, didakticky zacílená činnost, která je učitelem motivována přímo nebo nepřímo, činnosti v menší skupině, individuální činnost, frontální práce

4. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Důležitým předpokladem realizace záměrů školy jsou podmínky, které škola má a které ovlivňují kvalitu poskytovaného vzdělávání. Některé podmínky jsou v naší škole splňovány,  problémy chceme postupně dořešit, z čehož vyvozujeme určité záměry.

4. 1. Věcné podmínky

Vnitřní podmínky: Budova mateřské školy se skládá ze tří částí – hlavní, nová a hospodářská budova a je dvoupodlažní. V suterénu jsou sklepní prostory a kotelna. V přízemí – třída, šatny pro děti i zaměstnance, sociální zařízení, sklad uklízečky, jídelna, kuchyň, kanceláře. V 1. patře dvě třídy, šatny, sociálky, ložnice, ředitelna, nouzový východ. Ve 2. patře je půda. Prostory jsou dostatečně velké a vhodné k individuálním i skupinovým činnostem. Ve třídách jsou všechny hračky, knihy i pomůcky dostupné dětem a postupně jsou doplňovány a obnovovány. Ve třídách jsou s ohledem na věkové složení vytvořeny koutky se zaměřením na určitý druh hry a činnosti, je postupně obnovován nábytek. S ohledem na věk je užíváno „pět pravidel třídy“. Ve dvou třídách je klavír, počítače s tiskárnou, promítací plátno. Děti se podílejí na výzdobě interiéru školy i úpravě obou zahrad, které navazují na školu a nabízejí rozmanité aktivity dětem při pobytu venku.

Vnější podmínky: Mateřská škola se nachází v klidné části obce mimo hlavní komunikaci. Poloha mateřské školy nám umožňuje sledování dopravy. Nedaleko školy je železniční stanice, světelná křižovatka a v blízké Nové Vsi letiště. Pro další činnosti využíváme sportovní hřiště u základní školy, kde je k dispozici běžecká dráha, doskočiště, fotbalové hřiště a kluziště. K dispozici máme také sportovní halu TJ Sportu Mikulovice, kde pořádáme společné akce. Nejčastěji využíváme naše rozlehlé zahrady. Zadní zahrada je vybavené tak, aby umožňovala dětem rozmanité nejen pohybové aktivity, ale i klidové a relaxační činnosti. Součástí jsou dřevěné průlezky, skluzavky, pískoviště, pružinová i závěsná houpačka, skalka, pergoly. Postupně plánujeme vybudovat relaxační zákoutí ve stylu indiánské vesnice - oddělení prostoru buxusy, indiánská típí, pocitový chodníček, apod. Většina plochy je travnatá, je zde ale i dlažba k lepší jízdě na koloběžkách a používáme ji také k dětské kresbě křídou.

Sociální zařízení: Na každém podlaží je k dispozici u všech tříd. Děti je využívají podle svých potřeb a pedagogické pracovnice je vedou ke správnému zacházení s mycím, splachovacím zařízením, správné hygieně a neplýtvání vodou. V umývárnách jsou dávkovače mýdel, které jsou dle potřeby doplňovány.  Každé dítě má svůj ručník na označené značce, kelímek a kartáček k čištění zubů, děvčata svůj hřeben. K dispozici jsou i jednorázové papírové ručníky.  

Školní jídelna a výdejna: Jídelna je určena pro 30 dětí a jsou zde starší dětské stolky a židle. Vybavení výdejny je moderní, jsou to pozůstatky z renovované školní vývařovny. Součástí jsou i objemné pečící trouby, ohřívací a smažící pánev, profesionální myčka na nádobí, mrazák a lednice. Nádobí je průběžně doplňováno.

Záměry:

- postupně dovybavit třídu Budulínků novým dětským nábytkem

- dokončit realizaci tematických koutků – polytechnika, čtenářská a matematická

   gramotnost – ve třídách s ohledem na věk dětí

- vybavit sborovnu a třídy pro učitele novějšími počítači

- obnovit a doplnit tělocvičné nářadí a dopravní doplňky (mobilní dopravní hřiště)

- dokoupit nové didaktické pomůcky- 2 leté děti (i vybavení třídy), děti nadané, děti se SVP

- pořídit nové dětské ručníky, povlečení, prostěradla

- oprava zahradní pergoly na zadní zahradě, zakrytí pískovišť- včetně přední zahrady

- dokoupit nové obrázkové hrníčky, jídelní soupravy

- oprava oplocení na přední zahradě

- zakoupit sušičku prádla

- pořídit do dvou let novou myčku nádobí

- zrenovovat jídelnu pro děti – židle, stoly, malba, obrazy

- zrekonstruovat sociální zařízení pro zaměstnance – hospodářská budova, pokračovat na hlavní budově

- pořídit nový ozvučovací systém

4. 2. Životospráva

Mateřská škola má školní výdejnu jídla, dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, dovážená ze školní jídelny při Základní škole Mikulovice, okres Jeseník. Strava je podávána v jídelně v přízemí hlavní budovy a pro nejmladší děti přímo ve třídě v 1. patře dovážena výtahem. Jídelníček je pravidelně obohacován o podávání čerstvé zeleniny, ovoce a salátů. Jeho součástí je celozrnné a tmavé pečivo, cereálie, mléčné výrobky a z velké části bílé maso. Od září 2017 jsme zavedli každé ráno – čerstvé ovoce do tříd.

Od ranních her je v každé třídě zajištěn tác krájeného ovoce (více druhů) a pitný režim. Děti jsou vedeny k samoobsluze podle svých potřeb. Každé dítě má svůj vlastní hrníček s obrázkem. Ty se pravidelně myjí v myčce. Od jara do podzimu je podáváno pití i na zahradě při pobytu dětí venku, zde upřednostňujeme vodu s ovocem a bylinkami. Pitný režim je samoobslužný a zastupuje dostatečné množství druhů čajů, minerálek, džusů i vody. Ve velké míře jsme omezili sladidla. Zaměřujeme se i na sledování výskytu alergií na nesnášenlivost některých potravin u dětí. Mezi jídly je dodržován tří hodinový interval.

Denně mají děti dostatek volného pohybu ve třídě i venku, kde se střídají klidné a rušné činnosti, denní program je přizpůsoben věku i individuálním potřebám dětí. K pobytu venku jsou využívány nejen zahrady, ale i místní sportoviště, nedaleké lesy a rozmanitá prostranství k procházkám.

Záměry:

-důsledná spolupráce obou učitelek ve třídách i s rodiči, nastavení pravidel stravování, vést k návykům stolování

- pokračovat v kontrole sestavování jídelníčku a spotřebního koše

- včas řešit individuálně připomínky a dotazy rodičů (alergie, zdravotní indispozice, apod.)

-vést ke zdravému životnímu stylu (pravidelný pohyb, pitný režim, pestrá strava)

 

4. 3. Psychosociální podmínky

Děti, které se chystají k nástupu do mateřské školy, mají možnost se postupně adaptovat a navštěvovat školu na tzv. čtvrtky pro rodiče s dětmi, které jsou určeny pravidelně každý čtvrtek od 14.30-16 hodin, nebo také během dopoledních činností po domluvě s učitelkou ve třídě. Před nástupem „nových“ dětí na daný školní rok mají rodiče možnost účastnit se tzv. „Adaptačního týdne“. Rodiče s dětmi tráví dopoledne s určenou učitelkou ve své třídě, mají možnost si prohlédnout prostředí mateřské školy, poznat kolektiv zaměstnanců i dětí, navázat vzájemné vztahy ve třídě. Po týdenním společném pobytu rodiče s dítětem v MŠ by mělo být pro dítě snažší odloučení od něj. Učitelka jako pedagog s praxí uplatňuje individuální přístup.

Učitelky ve svých třídách přizpůsobují svůj program věku i zvláštnostem dětí, rozvíjí zdravou sebedůvěru, samostatnost a také smysl pro dodržování určitých pravidel v kolektivu. Svým chováním, přístupem, podporou a komunikací s dětmi se učitelky snaží prohlubovat důvěru dětí a spokojenost v třídním kolektivu. Nabízí dětem i rozšíření poznání a získání zkušeností v oblastech, které jsou blízké učitelce (např. dramatika, výtvarné, sportovní i hudební činnosti) nebo zároveň od ranného věku rozvíjí talent u dětí.

Záměry:

- nadále zpřístupňovat rodičům nových dětí možnost navštěvovat mateřskou školu v pravidelných „čtvrtcích pro rodiče s dětmi“ a individuálně po dohodě s učitelkou

- umožnit pozvolný vstup novým dětem do MŠ před zahájením školního roku během prázdninového provozu v tzv. „Adaptačním týdnu“

- rozvíjet komunikaci a vzájemné porozumění s rodiči, být jim oporou v odloučení   

od dítěte, zapůjčovat odbornou literaturu s odbornou tématikou, pořádat informační schůzky a besedy s odborníky

- podporovat sportovní aktivity ve třídě a hlavně při pobytu venku, v teplých měsících přesouvat aktivity ven

- zařazovat dle potřeby prvky programu „Dobrý začátek“ (viz. bod 6 – Vzdělávací obsah)

4. 4. Personální a pedagogické zajištění

Kolektiv mateřské školy je složen z pěti učitelek, asistentů pedagoga, chůvy, pokladní, školnice, uklízečky, pracovnice ve výdejně. Pedagogové mají předepsanou kvalifikaci a v rámci vzdělávání i doplňující kurzy. Všichni zaměstnanci mají bohaté zkušenosti pro práci v mateřské škole a dobrý vztah k dětem. Ředitelka podporuje další růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Je vytvořen „Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“, podle kterého se pedagogové účastní kurzů, které rozšiřují jejich znalosti a dovednosti v oblasti předškolního vzdělávání a výchovy. Podporuje i získávání nových znalostí u provozních zaměstnanců nabídkou školení a odborné literatury. Celý tým mateřské školy jedná a pracuje v souladu se společenskými pravidly a zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Podle možností a podmínek školy jsou služby pedagogů organizovány tak, aby bylo zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny denně. Činnosti, při kterých je zajištěno přímé působení obou učitelů ve třídě jsou v rozmezí 9.30 – 13.30 hodin, podle rozpisu služeb pedagogů školy. Při vycházkách, výletech či docházení mimo areál školy, je zajištěn dostatečný počet pedagogických pracovníků i zaměstnanců pro dohled nad dětmi.

Záměry:

- využívat nabídky Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků k získávání větší odbornosti v daných oblastech výchovy a vzdělávání, na které je škola zaměřena, nebo dle vlastního výběru a zajistit včasné předávání získaných poznatků ostatním kolegyním

- podporovat samostudium a inovativní metody a činnosti z ostatních informačních zdrojů, projektů EU

- snažit se připravovat služby pedagogů operativně v závislosti na danou situaci, vždy zajistit bezpečnost dětí

- získávat možnosti uplatnění pomocných pracovníků v organizaci školy – nabídka pracovníků z obce, Úřadu práce, fondů EU

4. 5. Řízení mateřské školy

Cílem práce ředitelky školy je být vlastním příkladem v pracovním nasazení, kterým inspiruje a pozitivně motivuje ostatní zaměstnance školy. Zapojuje do řízení mateřské školy všechny pracovníky, kteří mají své individuální úkoly a jsou vedeni k jejich odpovědnému plnění. Ředitelka uplatňuje komunikační dovednosti při kontaktu s okolím, prosazuje všeobecnou informovanost z oblasti organizace školy a včasné řešení nadcházejících situací v provozu školy.  Je si vědoma svých pravomocí, ale i odpovědnosti za výsledky práce celé školy.

Záměry:

- rozvíjet osobnost ředitele školy a manažerské schopnosti v rámci vzdělávání i samostudia

- otevřeně se postavit k problémům, které vzniknou v průběhu řízení školy

- vytvořit stabilní informační systém – vzhledem k veřejnosti i rodičům

- řídit školu efektivně a pracovat na její lepší prezentaci

4. 7. Spolupráce s rodiči, ostatními institucemi

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči navozujeme oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost, ochotu spolupracovat. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole účastí na různých programech i vlastními náměty pro obohacení třídních programů a akcí školy. Učitelky rodiče pravidelně informují o rozvoji dětí a domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání. Jednotlivé oblasti prošly analýzou a byly zaznamenány ve Vlastním hodnocení školy za školní rok 2006/2007 a 2010/ 2011. Společně se všemi pedagogy byl vytvořen plán zlepšování podmínek školy s časovým harmonogramem. Oba dokumenty tvoří přílohu ŠVP.

Součástí ŠVP 2018 - 21jsou plány kulturních a vzdělávacích akcí rozděleny na jednotlivé školní roky. Aktivity obsahují spolupráci jak s rodiči, tak se všemi místními institucemi, jako např. ZŠ, knihovna, Soužití 2005, ZUŠ, aj.

Záměry:

- včas připravovat rozmanitou nabídku kulturních a společenských akcí s dětmi

- více zapojit rodiče do dění v mateřské škole

- hledat nové náměty pro další činnosti tříd a školy – kynologický klub, družina, skauti, TJ Sport Mikulovice, aj.

- pravidelně informovat o dění v MŠ na www stránkách, ve zpravodaji, plakáty, aj.

5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Denní řád ve škole je pružný a umožňuje reagovat na změny v programu dle potřeby (plavání, výlety, divadla). Během dne mají děti dostatečný prostor i čas na spontánní hru, která se střídá s řízenými činnostmi. Program je vyvážený, tzn., že jsou rozvíjeny všechny stránky osobnosti dítěte a důraz je kladen především na pohybové, dramatické, výtvarné a polytechnické činnosti. Podle zájmu se děti soustředí při hře buď v malých či větších skupinách. U starších dětí jsou herní koutky, které se vztahují k určitým námětům. Děti mají možnost si odpočinout v klidném koutku, který je v každém oddělení. Plánování činností souvisí s potřebami a zájmy dětí. V dopoledním programu jsou děti podle věku rozděleny do tří tříd. K odpolednímu odpočinku a činnostem slouží také tři třídy. Pouze ranní scházení a odpolední rozcházení dětí probíhá v jedné třídě. Složení tříd je homogenní, tzn. podle věku dětí:

1. třída 2 – 3leté, 2. třída 3 – 5 leté, 3. třída 5 -7leté.

Složení tříd se odvíjí od celkového počtu zapsaných dětí a jejich věku.

Děti mají možnost rozvíjet se v kolektivu vrstevníků a navazovat dětská přátelství. Vzájemnou sounáležitost s věkově mladšími i staršími dětmi podporujeme během společných činností během dne. Mateřská škola je otevřena integraci dětí s handicapem. Záměr školy směřuje ke zdravému životnímu stylu, proto jsou v denním režimu preferovány pohybové činnosti ve třídě i venku, dostatečný pobyt v přírodě se zaměřením k poznávacím aktivitám a dále sportovně zaměřené činnosti během celého roku. Učitelky si vytvářejí zaměření třídy v září po vyhodnocení složení třídy, zájmů a možností dětí, svých vizí pedagogické práce a námětů rodičů.

Mezi další aktivity školy, které jsou pravidelně zařazovány během školního roku, patří kulturní programy, koncerty, exkurze, návštěvy kina, výstav a knihovny, výlety, účast na akcích obce, prezentace školy na veřejnosti, společná setkávání rodičů a dětí, aj. Aktivity jsou připravovány na školní rok v Plánu kulturních akcí školy.

Individualizace

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí a umožňováno tak každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu, k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná.

Každé dítě má mnoho individuálních rysů. Pokud chceme, aby jeho učení bylo co nejefektivnější, musíme jeho možnosti brát v úvahu. Východiskem individualizace je přesvědčení, že každá lidská bytost je jedinečná. Každé dítě pracuje a učí se svým specifickým způsobem. Když učitelka dokáže na tyto individuální potřeby reagovat, umožní dětem zažívat při vzdělávání úspěch a dosahovat jejich osobního maxima.

Ve třídě složené z nejmladších dětí je upřednostňován individuální přístup ve spolupráci s rodinou pro postupnou adaptaci dětí a činnosti celé skupiny pro navození společného zážitku. V dalších třídách se individuální přístup využívá k osobnostnímu rozvoji dětí, jsou vyváženy aktivity pro celou třídu i v menších skupinách. V naší škole se vzdělávají děti se speciálními vzdělávacími potřebami – je vytvořen Individuální vzdělávací plán a děti s odkladem školní docházky – Plán pedagogické podpory.

Učitelky pracují s integrovanými bloky (IB), které se prolínají všemi oblastmi vzdělávání a obsahují dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku, očekávané i konkretizované výstupy a rizika, která mohou ohrozit výsledky jejich práce. Tematicky zaměřeny IB obsahují rozmanité akce pro děti i rodiče a zpravidla jsou naplánovány na 1 – 2 měsíce. Učitelky mohou určit samy délku tématu podle zájmu dětí a vlastního uvážení.

5. 1. Denní program školy

Denní program je rámcový a pružný, přizpůsobuje se programu tříd, potřebám dětí, plánovaným akcím, počasí, příležitostem, které se nabízejí v toku času a mohou zajímavě obohatit pedagogické vzdělávání.

I. třída

7.30 - 8.15 hodin volná hra, pohybové aktivity, individuální a skupinové činnosti

8.15 - 8.45 hodin hygiena, svačina

8.45 - 11.15 hodin spontánní a řízené aktivity, pobyt venku

11.15 - 12.00 hodin hygiena, oběd

12.00 - 14.15 hodin polední odpočinek, hygiena

14.15 - 14.45 hodin odpolední svačina, přechod do II. třídy

 

II. třída                                                                                    III. třída

                                           6.00 - 7.30 hodin

                      Scházení dětí v jedné třídě, volná hra

7.30 – 8.30 hodin                                                       7.30 –  9.00 hodin

      Volná hra, pohybové aktivity, individuální a skupinové činnosti

8.30 – 9.00 hodin             Hygiena, svačina             9.00 –  9.30 hodin

9.00 -11.30 hodin                                                       9.30 – 12.00 hodin

            Program tříd s využitím spontánních i řízených aktivit

                        ve velké i malé skupině, pobyt venku

11.30 – 12.00  hodin         Hygiena, oběd              12.00 – 12.30 hodin

12.00 – 14.15 hodin                                                12.30 – 14.15 hodin

   Polední klid, spánek nebo relaxace dětí , klidové aktivity, podle potřeb dětí                                          

                                          individuální činnost, hra                      

14.15 - 14.45 hodin  Hygiena, odpolední svačina  14.15 -14.45 hodin

14.30 – 16.30 hodin                                                   14.45 -15.45 hodin

        Volná hra dětí ve třídě nebo na zahradě, rozcházení dětí

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Záměrem Školního vzdělávacího programu „Společně objevujeme svět“ je využít integrované bloky (IB) k naplnění daných cílů ŠVP a připravit dítě na vstup do základní školy.

6. 1. Vzdělávání dětí nadaných

Při realizaci školního vzdělávacího programu je využíváno co největšího potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných, které vykazují nadprůměrné schopnosti. Nejprve je potřeba určit „nadané dítě“, což zprvu provádí rodič, učitel nebo osoba z okolí dítěte. Učitel použije metodu pozorování nebo rozhovoru, zaznamenává průběžně výsledky do diagnostiky dětí a poté o svém záměru informuje rodiče. Další etapou je spolupráce se speciálním zařízením - Pedagogicko- psychologickou poradnou (PPP). Potenciálně nadané dítě je zde podrobeno testovacím metodám. Na základě výsledků z PPP je zpracován individuálně vzdělávací plán (IVP). 1 x ročně je konzultován s odborníky, rodič je informován pravidelně a podpisem potvrdí souhlas s IVP. Nadané dítě je součástí běžné třídy a není vyřazeno z kolektivu.

Přirozený talent ve všech oblastech rozvoje osobnosti dítěte podporujeme různými aktivitami v rámci třídních programů i nabízeného nadstandardu. Jsou nabízeny všem dětem s ohledem na individuální možnosti a věk dětí. Například:

- Plavecká výuka je organizovaná většinou ve spolupráci se ZŠ Mikulovice. Účastní se jí vždy nejstarší děti z III. třídy. Rodiče mají možnost využít této nabídky a také nemusí. Výuka probíhá na bazénu v České Vsi. Je zajištěna doprava, pomůcky, dohled u dětí i plavecký instruktor. Plaveckého instruktora provádí proškolená učitelka MŠ. Mateřská škola přispívá finančně na výuku.

- Lyžařská výuka ve spolupráci se Sun Ski and Board – podle klimatických podmínek, hudební výuka – SZUŠ Jeseník – rodiče mohou využít nabídky, ale nemusí.

Součástí třídních programů jsou i hudební a pohybové aktivity, kterých se mohou účastnit všechny děti – například při dopoledních činnostech využívání gymnastických stuh, dětského aerobiku, taneční a pěvecké soutěže ve třídě, apod.

- Výtvarný projev dětí podporujeme organizováním výstav výtvarných prací, účastí v soutěžích, prezentacemi v interiéru školy, používáním netradičních materiálů i technik s ohledem na věk dětí.

- „Seznamování s angličtinou“ – zábavné chvilky s pohybovými hrami, písněmi, říkankami, s jednoduchými slovními pokyny a také s využitím projekčního plátna a internetu. Seznamování s anglickým jazykem prováděno ve III. třídě pro všechny děti.

- „Zdravé pískání“ – hudební cítění, procvičování správného dýchání, ovládání dechu, rytmizace. Účastní se děti z II. třídy po skupinách.

- „Rozhýbeme jazýček“ – preventivní chvilky na procvičení gymnastiky mluvidel. Tyto chvilky jsou součástí dopoledního programu všech tříd. Učitelky vedoucí tyto aktivity mají odbornou přípravu získanou na seminářích a praktické zkušenosti. Logopedie a odborné pedagogicko-psychologické poradenství je zajišťováno ve spolupráci s odbornými pracovišti v Jeseníku.

Navazujeme na dobré zkušenosti ze spolupráce se Základní školou Mikulovice, zejména 1. třídou, Základní uměleckou školou v Jeseníku, mateřskými školami v okolí.

Dále od května 2019 připravujeme projekt v rámci Euroregionu Praděd, který obohatí a rozšíří program všech tříd v mateřské škole. Obnoví spolupráci s mateřskou školou Bajka No1 Glucholazy. Doba trvání projektu je od května 2019 do května 2020. Součástí je plavecký výcvik, výlety, exkurze, soutěže, zábavná vzájemná setkání a oslavy 75. založení MŠ Mikulovice.

6. 2. Systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. K poskytnutí podpůrných opatření dochází na základě vlastního uvážení zákonného zástupce dítěte, ředitele školy nebo OSPOD. Podpůrná opatření spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení (ŠPZ), v úpravě organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání, podpoře asistenta pedagoga. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Děti, kterým jsou poskytována podpůrná opatření I. až V. stupně jsou součástí běžného kolektivu třídy, nejsou z něj vyčleňovány.

Podpůrná opatření I. stupně - uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení a bez písemného souhlasu zákonného zástupce. Učitel vypracuje plán pedagogické podpory (PLPP), ve kterém bude upravena organizace, metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou. Pravidelně zaznamenává výsledky vzdělávání.

Podpůrná opatření II. až V. stupně - podmínkou je doporučení školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce. Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření II. až V. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Určený učitel vypracuje individuální vzdělávací plán (IVP) a dále spolupracuje se ŠPZ, seznámí s ním ředitelku školy a zákonného zástupce, který musí písemně potvrdit souhlas s IVP. Ředitelka školy průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně. Ukončení podpůrných opatření je zřejmé z doporučení PPP, není potřeba informovaného souhlasu zákonného zástupce, pouze jej budeme informovat.

6. 3. Vzdělávání dětí 2 – 3 letých

Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika.  Takto malé děti potřebují ke svému všestrannému vývoji co nejvíce smyslových vjemů. To jim je v naší mateřské škole umožňováno vhodně zvolenými činnostmi, hrami a hračkami. Z důvodu výchovy a vzdělávání dětí mladších tří let je objekt mateřské školy začleněn do kategorie činností podle požárního nebezpečí a tím je dodržována platná legislativa. Děti v tomto věku potřebují pravidelné rituály, často udrží pozornost jen krátkou dobu, učí se nápodobou a situačním učením, pravidelným opakováním.

Prostředí třídy je dostatečně prostorné pro volný pohyb a hru dětí, hračky jsou vhodné pro děti od 2 let věku, jsou zde nastavena srozumitelná pravidla třídy, byly odstraněny předměty ohrožující bezpečnost, je zde přebalovací pult s dostatečným místem pro náhradní oblečení. Je zajištěná dostatečná hygiena dětí.

Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí – dostatek času na realizaci činností, stravování i odpočinku. Učitelka sama upravuje režim dne podle složení třídy a aktuálních potřeb dětí.

Naším záměrem je:

- zařadit děti do edukačního procesu, zaměřit se na pozvolnou adaptaci a prohloubení základů sebeobslužných činností (adaptační týden, návštěvy rodičů s dítětem před nástupem do MŠ)

- průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti

- postupně dovybavit prostředí třídy vhodným nábytkem, hračkami, pomůckami

- rozšíření knihovny o publikace a materiály věnující se této oblasti

- individualizovaný přístup k dítěti a úzká spolupráce s rodinou

7. CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD

SLUNÍČKA

Nejmladší děti ve věku 2 – 3 roky. Celkový počet dětí je 17. Třída je umístěná v zadní části 1. patra na nové budově. Je dělená do několika místností – koutků, včetně sociálního zařízení a umýváren. Bezprostředně sousedí s ložnicí, kde děti odpočívají. Učitelky využily přehledný prostor i dělení třídy k vytvoření námětových koutků – prostor se skluzavkou, auty a dopravním kobercem, relaxačním koutkem, vhodný i k pohybovým hrám, dále síň s knihovničkou. Hlavní část třídy je určená ke stravování a klidnějším aktivitám, výtvarným a pracovním činnostem. Sousedí s předsíní, kde je výtah k podávání jídla a kabinet pomůcek.

Dlouhodobé cíle:

 • Pozvolnou a šetrnou cestou se adaptovat v novém prostředí ve společenství ostatních dětí a dospělých. Klást důraz na spontánní hru dítěte, jeho individuální potřeby a dostatečný časový prostor na aktivity.
 • Postupně odbourávat stud a vést děti v kolektivu ke vzájemné komunikaci, správnému vyjadřování svých potřeb i přání a k dodržování základních pravidel společenského chování a sebeobslužných činností.
 • Navazovat a rozvíjet dětská přátelství a prohlubovat důvěru mezi dítětem, učitelkou a rodinou. Podporovat a navazovat na rodinnou výchovu.

BUDULÍNCI

Třída je 1. patře hlavní budovy a je prostorná, určená pro 28 dětí ke všem herním i sportovním aktivitám. Jsou zde děti ve věku 3 – 5 let. Třída sousedí se šatnami a má také k dispozici sociální zařízení. Součástí je tělovýchovný kabinet s náčiním, klavír i starší počítač. Hračky i výtvarné pomůcky jsou velmi dobře přístupné dětem a prostor umožňuje pracovat i s velkou skupinou nebo kolektivem dětí. Je zde několik koutků – čtenářský, dopravní, kuchyňský, výtvarný a pracovní. Třída je vybavena projekčním plátnem s napojením na internet, které je využíváno k výchovným i zábavným činnostem.

Dlouhodobé cíle:

 • Rozvíjet u dětí  jejich tvořivost, představivost a fantazii při spontánní hře a různých tvořivých činnostech. Zaměřit se na technické a konstruktivní dovednosti, vzbuzovat v dětech zájem a zvídavost o tyto činnosti.
 • Poznávat pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření. Posilovat a obohacovat komunikativní dovednosti a utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí.
 • Podporovat rozvoj pohybových, manipulačních a sebeobslužných dovedností. Zlepšovat tělesnou zdatnost a vést ke zdravým životním návykům a postojům.

ŠIKULOVÉ

V přízemí hlavní budovy je umístěna třída nejstarších dětí. Jsou zde děti ve věku od 5 – 6 let a 7 – leté s odkladem školní docházky. Kapacita třídy je 28 dětí.

Třída je také velká, s úložným prostorem na lehátka a peřiny, klavírem a nově vybaveným dětským nábytkem. Jsou zde vytvořeny koutky ke hrám konstruktivním, pracovně technickým, výtvarným, dopravním i situačním. Dále koutek pro získání dovedností v oblasti čtení, psaní i matematických souvislostí. Učitelky vedou děti k užívání „smajlíků“ určujících počet dětí v koutku a dodržování pravidel vzájemného soužití dětí v kolektivu.  Hračky jsou velmi dobře přístupné a přehledné díky barevným kontejnerovým dílům nového nábytku.

Specifika předškolního vzdělávání, která v pedagogické práci respektujeme:

1. Přizpůsobení vzdělávací nabídky vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro děti vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, dítě se má cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, má mít možnost projevovat se a zaměstnávat přirozeným způsobem.

2. Vzdělávání vázat k individuálním potřebám a možnostem dětí. Vycházet z pedagogické analýzy - uvědomit si potřeby a zájmy dítěte, znát jeho aktuální úroveň vývoje, konkrétní životní a sociální situaci, pravidelně sledovat jeho pokroky, podpořit jeho zážitek z úspěchu.

8. EVALUAČNÍ SYSTÉM

Součástí výchovně vzdělávacího procesu probíhajícího v mateřské škole je autoevaluace práce školy a hodnocení výsledků vzdělávání u dětí.

Evaluační a hodnotící činnosti přinášejí informace o fungování ŠVP a kvalitě vzdělávací práce a současně také podněty pro další rozvoj školy.

Evaluace je stále otevřený proces. Evaluační činnost probíhá ve třech fázích:

1. Sběr informací

2. Rozbor informací, třídění a analýza

3. Plánování dalších kroků ke zlepšení

Metody evaluace a hodnocení, které uplatňujeme:

- pozorování, opakované pozorování, rozhovory s dítětem, rozhovor s rodiči, rozhovor s učitelkou, konzultace s odborníky, diskuze mezi učitelkami, dotazníky pro rodiče o činnosti školy, dotazníky o dětech pro odborné vyšetření, rozbor procesů učení prostřednictvím didaktických her a testů, analýza kresby dítěte, hospitace, analýza podmínek školy, SWOT analýza, porovnávání výsledků s plánovanými cíli, analýza vlastní pedagogické a řídící práce, dotazníky pro zaměstnance, evaluace třídních programů a měsíčních plánů.

Činnosti probíhající na úrovni školy:

- průběžné vyhodnocování třídních programů a funkčnosti ŠVP na pedagogických radách

- sledování a vyhodnocování práce pedagogických i provozních zaměstnanců (hospitace, kontroly)

- průběžné sledování respektování podmínek a organizace vzdělávání (zápisy do knihy oprav, odstraňování nedostatků,prověrka BOZP, řešení na poradách)

- hodnocení spolupráce školy s ostatními institucemi a odborníky (Plán akcí a spolupráce, pedagogické rady)

Činnosti probíhající na úrovni třídy:

- pedagogická diagnostika (záznamy o dítěti)

- portfolium dítěte - postupné vytváření a ukládání pracovních, výtvarných prací dítěte, fotografií a záznamů z průběhu vzdělávání dítěte v MŠ (výstup - výsledné portfolio dítěte je mu odevzdáno při ukončení docházky do MŠ)

- analýza a hodnocení vlastní pedagogické práce (v třídním programu, na pedagogických radách)

- vyhodnocování funkčnosti třídního programu (po skončení podtématu, průběžně, na konci školního roku)

Činnosti vedoucí ke sledování a hodnocení výsledků vzdělávání:

- vyhodnocování realizace hodnocení dětí a vedení diagnostických záznamů a jejich zpětné využití (diskuze na pedagogických radách, individuálně s rodiči)

- konzultace s odborníky o výsledcích vzdělávání (PPP, SPC, aj.)