Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strava a úplata za vzdělávání

27. 3. 2022

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

- podle § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání,

- úplata za celý kalendářní měsíc je 220,- Kč,

- v době prázdninového provozu, kdy mateřská škola přeruší provoz zpravidla na 14 dnů, týká se měsíce července a srpna, činí úhrada za 1 měsíc ½ částky, tj. 110,- Kč,

- Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která bude odpovídat rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. O zrušení nebo snížení platby bude informovat rodiče ředitelka školy formou sms nebo informačního letáku předem.

- vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tzn. bezúplatně všem dětem, které do 31.8. dosáhnou 5 let věku a výše).

- dále osvobozen od úplaty je:

  • Zákonný zástupce dítěte, který pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi,
  • Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,
  • Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,
  • pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy (doloží potvrzení).

STRAVA PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

Dítě od 2 – 6 let

Dítě od 7 let

Dopolední strava (ranní svačina, pitný režim,

ovoce, oběd)

29,- Kč

37,- Kč

Celodenní strava (ranní a odpolední svačina,

pitný režim, ovoce, oběd)

39,- Kč

48,- Kč

 

ZPŮSOB ÚHRADY PLATBY ZA STRAVU A ÚPLATU ZA VZDĚLÁVÁNÍ

  • V hotovosti na pokladně u p. Kabátové (zadní vchod do MŠ, dveře výdejna MŠ). Většinou platby probíhají první týden v daném měsíci a rodiče jsou včas informováni letákem na vstupní nástěnce školy.
  • Bezhotovostně na účet školy se hradí úplata a strava zvlášť pod určeným variabilním symbolem. Splatnost je do 15. dne stávajícího měsíce. V kanceláři p. Kabátové si vyzvedněte informace k bezhotovostní platbě a po domluvě může být stanoven i jiný termín platby. Vyúčtování přeplatků se provádí na konci školního roku – k poslednímu srpnovému dni.