Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád

23. 9. 2019

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOVICE, OKRES JESENÍK

Sokolská 475, 790 84 Mikulovice, IČO: 60 80 10 93

E – mail: ms.mikulovice@tiscali.cz, Telefon: 584 429 194, 732 364 011

Č. j. 99/19

ŠKOLNÍ ŘÁD

Obsah:

 1. Vydání a závaznost školního řádu                               
 2. Cíle předškolního vzdělávání
 3. Povinnost k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců dětí
 4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, zákonnými zástupci dětí, práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců
 5. Provoz a vnitřní režim školy, organizace dne a stravování, omlouvání dětí
 6. Povinné předškolní vzdělávání, přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, ukončení docházky do MŠ
 7. Evidence dětí, ochrana osobních údajů
 8. Přerušení nebo omezení provozu MŠ
 9. Platby v MŠ
 10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců
 12. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

V souladu s §30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, je vydán tento Školní řád, kterým se uplatňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

1. Vydání a závaznost školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitel školy  po projednání v pedagogické radě tento školní řád. Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí – v šatnách jednotlivých tříd, na vstupní nástěnce, na webových stránkách školy.

2. Cíle předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy). Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

Dítě má právo:

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohly fyzicky nebo psychicky zranit),
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny),
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku),
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého člověka, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem, (vybráno z Úmluvy o právech dítěte)
 • na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti,
 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy,
 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole,
 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav,
 • při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

3.2 Dítě má povinnost:

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ,
 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy,
 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami,
 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si,
 • dodržovat osobní hygienu,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,
 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,
 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

Se všemi pravidly, povinnostmi a možnostmi je dítě včas seznamováno vzhledem k jeho věku a individuálním schopnostem. Ve třídách jsou užívána tzv. pravidla třídy doplněná obrázky (ruka, noha, ústa, oko, ucho), se kterými učitelka seznamuje děti a blíže vysvětluje jejich užívání v kolektivním soužití.

3.3 Zákonní zástupci dětí mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte,
 • na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy,
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života,
 • účastnit se třídního programu dítěte po domluvě s učitelkou,
 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy,
 • spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, a řešení vzniklých problémů,
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy,
 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy,
 • k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formulář u učitelek nebo ředitelky školy, doplnění do evidenčního listu dítěte).

3.4 Zákonní zástupci mají povinnost:

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní výdejny a respektovat další vnitřní předpisy školy,
 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel nebo po dohodě s odpovědným zaměstnancem školy,
 • přivádět do MŠ dítě zdravé (bez teploty, zvracení, průjmu, výskytu vší, nezraněné, infekčního onemocnění, apod.),
 • oznámit ihned infekční onemocnění dítěte,
 • neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav), telefonní kontakt na zákonného zástupce dítěte musí být aktuální, aby v případě potřeby mohl pedagog včas informovat o bezodkladných událostech v mateřské škole (např. úraz dítěte),
 • omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole neprodleně – osobně, písemně do sešitu odhlášek, telefonicky,
 • vzhledem k zajištění maximální bezpečnosti předat dítě přímo učitelce; dítě nesmí být v žádných prostorách školy (ani na zahradě) ponecháno samotné a bez dohledu v případě potřeby podání léku na nevolnost (při cestě dopravním prostředkem) písemně informovat o podání léků s uvedením názvu a množství,
 • označit všechny věci, u kterých by mohlo dojít k záměně, především u nejmladších dětí,
 • zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy vhodně a čistě oblečeno a obuto

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, zákonnými zástupci dětí, práva a povinnosti pedagogických pracovníků

4.1. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole, zákonných zástupců dětí

 • vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace,
 • zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole,
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření,
 • do budovy školy nemají přístup osoby, které jsou pod zjevným vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek a v případě ohrožování dítěte či zaměstnanců MŠ bude přivolána Policie ČR.

4.2. Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

 • na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
 • aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
 • na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
 • volit a být voleni do školské rady,
 • na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

4.3. Pedagogický pracovník je povinen:

 • vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
 • chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
 • chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
 • svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
 • zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
 • poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

5. Provoz a vnitřní režim školy, organizace dne a stravování, omlouvání dětí

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

a) provoz mateřské školy

Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník poskytuje předškolní vzdělávání na adrese:

ulice Sokolská, č. p. 475, 790 84 Mikulovice

Provoz MŠ je od 6. 00 do 16. 30 hodin.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8. 15 hodin, jinak po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.

Počet tříd: 3

třída „Sluníčka“ – nejmladší děti od 2 – 3 let, ve třídě se postupně rozšiřuje sortiment vybavení a zázemí vhodného pro děti mladší tří let (postupné dovybavení nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami).

třída „Budulínci“ – děti od 3 -5 let.

třída „Šikulové“ – děti od 5 – 6 (7) let, s povinnou a odloženou školní docházkou.

Zahájení provozu:

 • od 6.00 hodin II. třída „Budulínci“ nebo III. třída „Šikulové“ – všechny děti se zde postupně schází do 7:30 hodin. Poté odcházejí s učitelkami do svých tříd.

Ukončení provozu:

 • v 16.30 hodin II. třída „Budulínci“ nebo III. třída „Šikulové“ – všechny děti se zde schází od 15.30 hodin a postupně rozchází domů. Během vhodného počasí pro pobyt venku se děti po odpolední svačině schází na přední nebo zadní zahradě, kde si je rodiče vyzvedávají domů.

Budova mateřské školy je uzavřená, do budovy se zákonní zástupci dítěte a osoby navštěvující školu hlásí přes obrazový zvonek, kdy zaměstnanci školy mají možnost mít přehled o tom, kdo do budovy vchází a za jakým účelem. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením. Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických i nepedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova i dohled dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

b) organizace dne

Organizace dne – I. třída – Sluníčka

6:00 – 7:30 hod.: scházení dětí ve II. nebo III. třídě, volná hra

7.30 – 8:15 hod.: volná hra, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:15 – 8:45 hod.: hygiena, svačina

8:45 – 11:15 hod.: program tříd s využitím spontánních i řízených aktivit ve velké i malé skupině, hygiena a příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:15 – 12:00 hod.: oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby – spánek nebo relaxace, klidové aktivity, vstávání – hygiena (přebalování, převlékání)

14:15 – 14:45 hod.: odpolední svačina

14:45 hod.: ukončení provozu v této třídě, přecházení do II. třídy Budulínků a předání dětí učitelce, spontánní, skupinové a volné hry dětí ve třídě nebo na zahradě, rozcházení dětí

Organizace dne – II. třída – Budulínci

6:00 – 7:30 hod.: scházení dětí ve II. nebo III. třídě, volná hra

7.30 – 8:30 hod.: volná hra, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina

9:00 – 11:30 hod.: program tříd s využitím spontánních i řízených aktivit ve velké i malé skupině, pobyt venku

11:30 – 12:00 hod.: oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby – spánek nebo relaxace, klidové aktivity

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, volná hra dětí ve třídě nebo na zahradě, rozcházení dětí, od 15.30 – 15.45 hodin přebírání dětí z ostatních tříd

Organizace dne – III. třída – Šikulové

Do 7.30 hod.: spontánní činnosti a volná hra dětí ve II. třídě, v 7.30 hod. přechod do III. třídy

7.30 – 9:00 hod.: volná hra, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity – zpravidla od 8.30 hodin.

9:00 – 9:30 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 12:00 hod.: program třídy s využitím spontánních i řízených aktivit ve velké i malé skupině, pobyt venku

12:00 – 12:30 hod.: oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12:30 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, vstávání

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 15:45 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, volná hra dětí ve třídě nebo na zahradě

15:45 hod.: odvádění a předávání dětí do třídy nebo na školní zahradu učitelce, která má „konečnou“ směnu

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Bývá upraven v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu – pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne je postaven na stabilním časovém rozpětí doby podávání jídel s intervaly do 3 hodin a pobytu venku. Mezidobí, lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí a organizace dne v rámci třídního programu.

Od příchodu dětí do MŠ probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim (adaptační týden s rodiči, pobyt rodičů či rodinných příslušníků při dopoledním programu třídy – po domluvě s třídní učitelkou).

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší, nebo teploty pod – 10stupňů C.) Od jara do podzimu se naopak aktivity přesouvají ven s využitím zahrad a vycházek v přírodě. Děti pobývají venku v rozpětí 2 -5 hodin během celého dne.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek), jenž je součástí režimu dne. Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, popřípadě relaxační hudby. Dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Děti, které neusínají, postupně vstávají a věnují se klidovým činnostem, aby nevyrušovaly ostatní děti. Podle potřeby v průběhu odpočinku zejména u nejstarších dětí učitelka pracuje individuálně s dětmi při zdokonalování jejich dovedností a prohlubování znalostí v souladu se školním vzdělávacím programem školy – tematickými bloky.

Mateřská škola může organizovat kurzy (plavecký, lyžařský), školní výlety, exkurze, kulturní představení a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy bez přerušení vzdělávání.

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích – školních výletech, kurzech, podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci. Pro dítě, jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí na těchto akcích, zajistí ředitelka     po dobu akce dohled učitelky v jiné třídě. Každá tato situace je řešena individuálně. Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou - písemné sdělení na vstupní nástěnce, v šatnách tříd, webových stránkách školy a ústním sdělením pedagogickým pracovníkem.

Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat tyto informace.

5.2 Stravování a omlouvání dětí, absence a omlouvání dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Stravování dětí - Po přijetí dítěte do mateřské školy ke vzdělávání a na základě vyplněné Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy zákonným zástupcem, sepíše ředitelka se zákonnými zástupci Dohodu o docházce dítěte do MŠ a zároveň dohodne se zákonnými zástupci způsob a rozsah stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud zákonní zástupci dítěte žádají změnu stravování nebo docházky, je nutné to opět projednat s ředitelkou MŠ. Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny (výdejny), který je zveřejněn na přístupném místě ve škole, u kanceláře školnice a pokladní v hospodářské budově školy. Strava je připravována a dovážena ze školní jídelny při Základní škole Mikulovice, okres Jeseník. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy. Případné podněty, námitky nebo připomínky mohou rodiče řešit s ředitelkou MŠ. Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu.

Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu každé třídy podle vlastního pocitu žízně. Mladším dětem pomáhá s naléváním třídní učitelka. Stejně je pitný režim zajištěn i při pobytu na školních zahradách v dopoledních i odpoledních hodinách. V letních měsících převažuje voda s bylinkami a citrónem, s nakrájeným ovocem, čistá voda, studené ovocné čaje bez cukru. V průběhu celého roku je připravováno čerstvé ovoce do tříd. V ranních hodinách pracovnice provozu připravuje nakrájené ovoce různých druhů (podle dodání ze školní jídelny) na tácky       a roznáší je do jednotlivých tříd. Děti konzumují ovoce v samoobslužném režimu během dopoledních činností.

Omlouvání dětí  - přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 13.30 hodin. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole telefonicky, zapsáním do sešitu odhlášek, e-mailem nebo osobně. Není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně, nejlépe osobně nebo telefonicky. Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.00 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování včas odhlásit.

Neodhlášené obědy propadají a rodiče musí uhradit jejich plnou cenu.

Podávání svačin: 08.15 – 09.00 hod., 14:00 – 14:45 hod.

Podávání obědů: 11.15 – 12.30 hod.

Systém podávání svačin: 

 • II. (Budulínci) a III. (Šikulové) třída – samoobslužný, s naléváním pití a úklidem nádobí pomáhá pracovnice ve výdejně, ve třídách učitelky a asistentka pedagoga.
 • I. třída (Sluníčka) - děti od 2 – 3 let, pomáhá pracovnice provozu, učitelka i školní asistent s rozdáváním svačiny a naléváním pití, úklidem nádobí do výtahu.

Absence a omlouvání dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání - časové rozpětí plnění povinného předškolního vzdělávání je v rozsahu minimálně 4 hodin denně s časem začátku povinnosti v rozmezí od 7 do 9 hodin, což je upraveno v § 1c vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. V případě neomluvené absence, nebo zvýšené omluvené absence informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené absenci ověřuje její věrohodnost. Neomluvenou absenci dítěte řeší ředitelka MŠ pohovorem, na který je zákonný zástupce vyzván osobně nebo písemně. Při pokračující absenci či nedostavení se rodiče na pohovor v daném termínu ředitelka MŠ zašle oznámení o pokračující nepřítomnosti dítěte Orgánu sociálně – právní ochrany dětí.

Způsob omlouvání nepřítomnosti dítěte v posledním ročníku předškolního vzdělávání: Dokladem prokazujícím důvody nepřítomnosti dítěte je prosté písemné vyjádření zákonných zástupců – omluvný list (formulář vyplní u třídní učitelky). V případě plánované delší nepřítomnosti dítěte (např. dovolená), zákonný zástupce zapíše písemně nepřítomnost do omluvného listu. Zákonný zástupce žáka je povinen písemně doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ od 6. kalendářního dne od počátku nepřítomnosti žáka. Do 5 kalendářních dnů stačí zákonnému zástupci omluvit nepřítomnost dítěte slovně, do sešitu odhlášek, telefonicky,  e – mailem.

Způsob oznamování: telefon pevná linka – 584 429 194, sms na mobil 732 364 011, e- mail – ms.mikulovice@tiscali.cz, zápis do sešitu odhlášek – do 5 dnů nepřítomnosti včetně, omluvný list u třídních učitelek – od 6 dnů nepřítomnosti, omluvný list - v případě plánované delší nepřítomnosti.

6.  Povinné předškolní vzdělávání, přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, ukončení docházky do MŠ

6.1 Povinné předškolní vzdělávání

a) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. V posledním ročníku se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§ 182a ). 

b) Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí jinou variantu vzdělávání.

c) Jinou variantou povinného předškolního vzdělávání se rozumí individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do MŠ, vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální.

d) Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem uvedeným v odstavci c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové MŠ.

e) Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Začátek vzdělávání je stanoven a to v rozmezí od 7 hod. do 9 hodin.

f) Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin (organizace školního roku v základních a středních školách na www stránkách MŠMT). Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3) není tímto dotčeno.

 g) Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Způsob omlouvání při absenci dítěte v předškolním vzdělávání je uveden v tomto školním řádu oddíl 5.2 odstavec c).

6.2 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá od 2. – 16. května, přesný datum určí ředitelka MŠ. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů (na webových stránkách školy nebo obce, vstupní nástěnce). Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku. Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Evidenční list si mohou rodiče současně vyzvednout v mateřské škole. Na zápise do MŠ bude dítěti přiděleno registrační číslo a následné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do MŠ bude zveřejněno pod přidělenými registračními čísly  - vyvěšením seznamu na přístupném místě v MŠ a webových stránkách školy, osobním předáním.

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Dále jsou přijímány děti podle věku od nejstaršího po nejmladší, děti s bydlištěm ve spádovém obvodu mateřské školy, se sociálním znevýhodněním, s doporučením školského poradenského zařízení, atd. Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na Evidenčním listu dítěte (neplatí pro děti s povinnou školní docházkou).

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení (ŠPZ). Pro úspěšné vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením škola realizuje všechna doporučení ŠPZ. Škola spolupracuje se zákonnými zástupci dítěte i ŠPZ při naplňování cílů podle Individuálního vzdělávacího plánu, využívá přítomnosti asistenta pedagoga ve třídě podle stupně podpůrného opatření. Mateřská škola ve svém vzdělávacím programu vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Vzdělávání dětí proto probíhá tak, aby byl stimulován rozvoj různých druhů nadání a schopností dětí.  Dětí od 2 do 3 let věku mají upravenu organizaci režimu dne vzhledem ke svým potřebám. Prostředí a vybavení třídy je postupně doplňováno hračkami, nábytkem i hygienickými potřebami vhodnými pro děti od 2 let. Zákonní zástupci jsou průběžně informováni o průběhu vzdělávání dětí – seznámení se Školním vzdělávacím programem, na třídních schůzkách, individuálními pohovory s učitelkami a v případě potřeby individuální schůzka s ředitelkou školy.

6.3 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

-Zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

-Dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání.

-Zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (nedodržuje školní řád).

-Ukončení doporučí dítěti lékař nebo školské poradenské zařízení.

-Zákonného zástupce vedou k ukončení docházky do MŠ osobní důvody – např. stěhování do jiného bydliště, apod.

Ve všech případech ukončení docházky dítěte do MŠ si rodič vyzvedne Dohodu o ukončení docházky dítěte do MŠ, vyplní formulář a odevzdá ředitelce MŠ nebo pokladní v kanceláři hospodářské budovy MŠ. Zákonný zástupce by měl mít vždy uhrazeny veškeré pohledávky vůči MŠ při ukončení docházky jeho dítěte do MŠ.

7. Evidence dítěte (školní matrika)

Současně s Žádostí o přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, datum narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní pojišťovna, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností a telefonické spojení. Dále určené osoby, které mohou dítě z MŠ vyzvedávat a do MŠ přivádět. Zdravotní stav dítěte a potvrzení o pravidelném očkování doplní do Evidenčního listu dětský lékař. Zákonní zástupci nahlásí v MŠ každou změnu ve výše uvedených údajích. Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

7. 1. Ochrana osobních údajů v mateřské škole

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů. Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie, aj.) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí. K tomu slouží formulář „Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je založen u třídních učitelek.

8. Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka po projednání    se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s ředitelkou MŠ Široký Brod možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v této MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ   na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem. Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

8.1 Provoz mateřské školy v měsíci červenci a srpnu

O hlavních prázdninách  je provoz  MŠ omezen nebo přerušen. Při přerušení zajišťuje provoz  náhradní Mateřská škola v Širokém Brodě. Ředitelka školy dohodne pravidla pro přijímání dětí v partnerské MŠ. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 4 týdny (rozděleně po dvou týdnech) a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem vývěskou na vstupní nástěnce nebo na webových stránkách školy.

9.  Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“ a je vyvěšena na vstupní nástěnce v chodbě MŠ, u kanceláře pokladní MŠ v hospodářské budově a je platná od 27. 06. 2016. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 220,- Kč měsíčně. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se poskytuje dítěti bezúplatně (viz bod č. 6. 1).

Úplata za školní stravování dětí - je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny - výdejny, který je zveřejněn na nástěnce u kanceláře pokladní v hospodářské budově MŠ. Výše stravného je stanovena Školní jídelnou při Základní škole v Mikulovicích, okres Jeseník, která zajišťuje přípravu a přepravu jídel pro Mateřskou školu Mikulovice, okres Jeseník.

Stravné na celý den pro děti od 2 – 6 let činí 35,- Kč, polodenní stravné činí 26,- Kč.

Děti, které dosáhly do 31. srpna věku 6 let (během daného školního roku dosáhnou 7 let věku) budou mít již od 01. 09. věkovou skupinu pro stravování 7 – 10 let podle přílohy vyhlášky 107/05Sb. Stravné pro tuto starší skupinu dětí na celý den činí 43,- Kč, polodenní stravné činí 33,- Kč. Způsob odhlašování stravy je shodný s odhlašováním nepřítomnosti dětí v MŠ (viz bod č. 5 b, c).

Způsob platby - úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Všechny platby probíhají:

- bezhotovostním převodem na číslo účtu – informace v kanceláři pokladní MŠ (číslo účtu, variabilní symbol pro každé dítě zvlášť). Při bezhotovostní platbě probíhá vyúčtování přeplatků či nedoplatků v srpnu na konci školního roku.

- v hotovosti – v kanceláři pokladní MŠ v uvedených termínech, o kterých jsou rodiče informováni prostřednictvím vývěsky na vstupní nástěnce MŠ.

Pro jiné dny hotovostní platby na úhradu úplaty za vzdělávání a stravného je možné se domluvit s pokladní MŠ.

10. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskrimininace, nepřátelství nebo násilí

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

10.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytují jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je opět učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte (Evidenční list).

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají bez dohledu. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je učitelka povinna zajistit dohled nad dětmi jiným pedagogem školy. Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dohledu pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

10.2 První pomoc a ošetření

Ředitel školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních. Pravidelně (po 3 letech) zajistí proškolení zaměstnanců kvalifikovanou osobou v oblasti první pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele školy a zákonné zástupce dítěte, zapsat úraz do Knihy úrazů (uložená ve II. třídě). V případě pracovního, školního úrazu nebo jiné zdravotní příhody (dále jen úrazu) poskytne první pomoc podle běžných zdravotnických zásad pedagogický pracovník konající dohled. Zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy. V případě potřeby uvědomí záchrannou lékařskou pomoc. Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví (ostré předměty, léky, aj.). Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození. Z bezpečnostních důvodů musí mít děti obuv s pevnou patou v budově školy i na pobyt venku, tedy ne pantofle, crocsy, apod. Z hygienických důvodů by měly mít děti v šatně věci na převlečení - na pobyt venku nebo v případě jiné potřeby. Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou. Ředitel školy, kterému byl úraz dítěte ohlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

10.3 Pobyt dětí venku – na procházkách

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dohled řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou. Při těchto aktivitách používají učitelky reflexní vesty pro děti vždy na začátku a konci zástupu, stejně tak jdou i pedagogičtí pracovníci – na začátku a konci zástupu, vždy blíže krajnici vozovky.

10.4 Pobyt dětí v přírodě, na zahradě

Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

10. 5 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

10.6 Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání po ukončení vzdělávání

Zákonní zástupci jsou povinni předávat do MŠ dítě zdravé (bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách, apod.) Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost musí zákonný zástupce ohlásit do MŠ. Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě při příchodu do MŠ přímo učitelce. Je nepřípustné, aby dítě bylo ponecháno samo v šatně, či na chodbě bez dozoru rodičů a bez upozornění učitelky na tuto skutečnost. Zákonný zástupce je povinen si při převzetí dítěte z MŠ od učitelky zkontrolovat zdravotní stav dítěte (možný úraz, poranění dítěte – boule, modřina, apod.) Po zjištění této skutečnosti je nutné informovat bez zbytečného odkladu pedagogického pracovníka, popřípadě jiného zaměstnance MŠ o zjištěném úrazu. Nejlépe do opuštění budovy MŠ, hned v tentýž den. Na pozdější upozornění či stížnosti nebude ze strany MŠ brán zřetel.

10.7 Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci školy a mezi zaměstnanci školy a zákonnými zástupci dětí.

V celém areálu školy je zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje nebo omamné látky.

11. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí a zákonných zástupců

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají zaměstnanci školy na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně zaměstnancům školy.

12. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 • Školní řád platí do odvolání.
 • Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 29. 08. 2019. Tímto se mění některá ustanovení Školního řádu ze dne 21. 09. 2018.
 • Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy a o jeho vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci dětí. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.
 • Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické radě, schválení ředitele školy.
 • Školní řád nabývá účinnosti 01. 09. 2019.

V Mikulovicích 30. 08. 2019.                                

                                              Gabriela Halodová

                                              Ředitelka MŠ Mikulovice, okres Jeseník