Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o příjetí dětí na 2019-20

2. 6. 2019

Rozhodnutí přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník

 

Ředitelka Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník, příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto:

Děti pod níže uvedenými registračními čísly jsou přijaty k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník.

 

uchazeč

(registrační číslo)      výsledek řízení        termín přijetí  

01/19                          přijat(a)                   9/2019            

02/19                         přijat(a)                   10/2019            

03/19                         přijat(a)                    9/2019            

04/19                         přijat(a)                    9/2019            

05/19                         přijat(a)                    9/2019            

06/19                         přijat(a)                    9/2019            

07/19                         přijat(a)                    9/2019            

08/19                         přijat(a)                    9/2019            

09/19                         přijat(a)                    9/2019            

10/19                         přijat(a)                    9/2019             

11/19                         přijat(a)                    9/2019            

12/19                        přijat(a)                    9/2019            

13/19                         přijat(a)                    9/2019            

14/19                         přijat(a)                    9/2019           

15/19                          přijat(a)                   9/2019

16/19                         přijat(a)                   9/2019            

 17/19                         přijat (a)                  9/2019

 18/19                         přijat (a)                  9/2019

 19/19                         přijat (a)                  9/2019

 20/19                         přijat (a)                  9/2019

 

Odůvodnění:                                                                                              

Ve dnech 06. - 10. 5. 2019 obdržela ředitelka školy žádost o přijetí dětí výše uvedených registračních čísel k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník.

Ředitelka MŠ rozhodla o přijetí těchto dětí a zároveň stanovila zkušební pobyt podle §34 odst. 3 školského zákona na dobu určitou, neboť podle §35 odst. 1 písm. c) školského zákona ředitelka MŠ po předchozím písemném upozornění může rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení.

S ohledem na to, že byly splněny všechny podmínky pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání i kritéria pro přijetí, rozhodla ředitelka školy tak, jak je uvedeno shora.

 

 

Poučení:

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete si jej však osobně vyzvednout v mateřské škole po dohodě s ředitelkou školy.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru školství, mládeže a sportu, prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník.

                                                                                                                                                                        Gabriela Halodová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 31. 5. 2019     

Sejmuto: 30. 6. 2019

V Mikulovicích 31. 5. 2019.