Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád zahrad

31. 10. 2019

 

ŘMŠ: č. j.      31 b/18                   

Provozní řád zahrad MŠ

Součástí areálu mateřské školy jsou zahrady.  Přední zahrada se nachází před budovou mateřské školy, zadní zahrada se nachází za budovou mateřské školy v levé části. Obě zahrady mají travnaté plochy, pískoviště, hřiště, průlezky.

Hrací plochy a veškeré hrací prvky slouží k účelům MŠ. Používání vybavení je určeno zejména pro děti navštěvující MŠ.

Návštěvník z řad veřejnosti (zákonní zástupci dětí, rodiče s dětmi do 10 let) má právo užívat zahrady v souladu s provozním řádem jen v době provozu školních zahrad (uvedeno níže).

Veškerá činnost prováděná návštěvníky zahrad v prostorách otevřených zahrad je pouze v doprovodu rodičů a rodiče nesou zodpovědnost za úrazy dětí na zařízeních obou zahrad MŠ před předáním a po převzetí dítěte od učitelky.

Provozní doba školních zahrad:

Celoročně od 8.00 – 16.30 hodin po dobu provozu mateřské školy.

V době školních prázdnin, kdy je mateřská škola uzavřena, jsou uzavřeny i obě zahrady.

Vybavení přední zahrady:

 • Pískoviště s krycí plachtou – částečně zastíněné,
 • 1x pružinová houpačka,
 • 2x zabetonovaná dřevěná lavička se stolem,
 • 1x průlezka hnědá se skluzavkou „kočka“ (výstup a sestup po dřevěném žebříku nebo plné ploše s úchyty – vhodné i pro mladší děti),
 • 1x domeček na ukládání pomůcek pro děti a zahradní vybavení,
 • 1x lavička se stolem – přemístitelná,
 • 1x altán velký dřevěný – šestiúhelník se stolem a lavičkami,
 • 1x zabetonovaný kolotoč pro pět dětí,
 • 1x ozvučná hrací zvonkohra,
 • 1x věž s rozhlednou a výstupem – pohyblivý žebřík a pevný dřevěný žebřík na sestup,
 • 1x altán odpočinkový se stinným místem a lavičkou,
 • 1x dřevěný odpočinkový kůň upevněný k zemi,
 • 1 x zabetonovaný totem,
 • Spirála – bylinkový labyrint,
 • kruhová mlatová cesta s bránami z vrbového proutí – k jízdám na koloběžkách a odrázedlech,
 • bylinkový záhon, keře a stromy s jedlými plody.

Dopadová plocha u průlezky „kočka“ a věže s rozhlednou je ze směsi zaoblených kamínků s pískem, ostatní plocha je travnatá.

Vybavení zadní zahrady:

 • 2x pískoviště s krycími plachtami,
 • 1x prolézací a horolezecká stěna s místem pro kreslení – u břízy,
 • 1x velká dřevěná průlezka kreativní – se dvěma skluzavkami pro mladší i starší děti, s výstupem po pevném žebříku, lanový žebřík, chůze s držením přes propletené horolezecké lano, hrací prostor s lavičkami, upevnění na dvě houpačky nebo houpací sítě,
 • 3x odpočinkový altán vždy se stolem a dvěma zabetonovanými lavičkami (2x zastřešený),
 • 1x zahradní domek s policemi na hračky a vybavení pro děti,
 • 1x stojan na koloběžky,
 • 2x menší fotbalová branka,
 • gumové pneumatiky upevněné do země určené k prolézání,
 • gumové pneumatiky různých velikostí položené na zemi k pohybovým hrám,
 • 1x kovová menší průlezka k výstupu a sestupu a prohazování míče,
 • 1x kovová menší průlezka – neupevněná,
 • 1x větší kovová konstrukce určená k zavěšení houpaček,
 • 1x pružinová houpačka,
 • 1x houpačka „Ptačí hnízdo“ – zabetonovaná,
 • 1x v zadní části zahrady zabetonovaný stůl se dvěma lavičkami,
 • přírodní menší kopec určený k bobování,
 • květinový záhon a skalka.

Dopadová plocha u průlezek je ze zaoblených kamínků, největší část plochy je zatravněná, dále je zde vydlážděná cesta spojující obě dvě pískoviště, která je určená k jízdě na koloběžkách a odrážedlech, nebo na kreslení křídami.

Provozní řád školních zahrad MŠ:

Vybavení pro děti od 2 do 6 let. Zahrady jsou uzavřeny a je přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

Při použití vybavení dodržovat:

 • Pružinové houpačky – použití jedno sedící dítě na každé straně.
 • Průlezky se skluzavkou - sjezd v sedu.
 • Houpačky – použití pouze v sedu – ne ve stoje!!!
 • Průlezky pro větší děti – skluz pouze v sedu. Nevybíhat v botách nahoru po skluzavce!!!
 • Věž s rozhlednou – nepoužívat pro děti od 2 – 3 let.
 • Tabule - pro kreslení křídami.
 • Kolotoč – pouze v sedu s držením madel.

Travnatá plocha:
používání zejména pro míčové a jiné pohybové hry, jízdu na tříkolkách a koloběžkách. Dále je na zadní zahradě využívána v letních měsících ke sprchování a odpočinku ve stínu.

Ostatní plocha:

vydlážděná cesta mezi pískovišti – buď k jízdě na koloběžkách a odrážedlech – organizovaně vpravo (pravidla bezpečnosti a dopravy) nebo ke kresbě křídami.

Před pobytem venku (dopoledne i odpoledne) školnice otevře hřiště a zkontroluje jeho stav. První učitelky průběžně zkontrolují stav vybavení (úrazová prevence), odkryjí ochrannou plachtu nad pískovištěm. V případě potřeby kropí zahradu + keře a záhony.

Při odpoledním pobytu venku učitelka odemyká branku pro vstup rodičů. Denně učitelky využívající zahrady kontrolují celkovou plochu a stav domečků, dle potřeby vše uklízí. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit veškeré vybavení do domečků a zamknout je. Učitelky zametou dřevěné obklady pískoviště a zakryjí ochrannou plachtou pískoviště. Zahradu uzamykají učitelky. Odpoledne po skončení pobytu venku uzamyká zahradní domek a branku pro vstup rodičů učitelka, která má poslední směnu.

I. Všeobecná ustanovení

 • 1. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky (rodiče s dětmi) a uživatele (zaměstnanci MŠ, děti navštěvující MŠ) obou zahrad.
 • 2. Areál je umístěn na pozemcích Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník, která je provozovatelem mateřské školy a obou zahrad.  
 • 3. Každý návštěvník i uživatel se musí pečlivě seznámit s tímto provozním řádem po příchodu do areálu. Vyhne se tak případným nedorozuměním a nepříjemnostem.
 • 4. Všichni návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele, vybavení zahrady řádně užívat, chovat se slušně a mravně.
 • 5. Bez souhlasu provozovatele se nesmějí provádět jakékoliv úpravy nebo manipulovat se sportovním vybavením.
 • 6. V areálu zahrad je zakázáno kouřit, používat alkohol, užívat omamné a toxické látky.
 • 7. Je zakázáno vodit do prostor areálu zahrady zvířata, zejména psy a kočky.
 • 8. Je zde zakázáno jezdit na kolech (pokud nejsou vybavením MŠ), kolečkových bruslích, skateboardu.
 • 9. Je zakázáno vstupovat na zahradu pod vlivem alkoholu, či jiných omamných látek.
 • 10. Na zadní zahradě je povoleno rozdělávat oheň na určeném místě za dohledu zaměstnance mateřské školy, v rámci aktivit MŠ.
 • 11. Provozní řád zahrad MŠ je trvale vyvěšen na vstupní nástěnce školy, v zahradním domku na přední i zadní zahradě MŠ.

II. Práva a povinnosti provozovatele

1. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka zahrady, jestliže:

- porušuje tento řád,

- porušuje bezpečnostní a hygienické předpisy,

- poškozuje a ničí vybavení a majetek provozovatele,

- způsobuje nadměrnou hlučnost,

- zakládá ohně na jakémkoliv místě,

- chová se hrubě, urážlivě či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníkům a uživatelům nebo provozovateli,

- vnáší a odhazuje zde nebezpečné předměty a odpadky,

- zdržuje se zde mimo provozní dobu,

- přelézá oplocení, vylézá po hromosvodech a okapech na střechy budov.

2. Provozovatel má právo požadovat případnou náhradu škody po návštěvníkovi, který ji způsobil.

3. Provozovatel Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník – má povinnost:

Ředitelka školy - mobilní telefon: 732364011

zodpovídá za zajištění odstranění nahlášených a zjištěných závad a nedostatků,

zajišťuje 2x ročně přerytí písku v pískovišti, včetně 1x ročně dezinfekce,

1x ročně revize herních prvků, nápravných opatření.

 Školnice – pevná linka: 584429194

denně od 8.00 hodin kontroluje areál zahrad, podle potřeby odklízí odpadky, nepořádek

zajišťuje ve spolupráci s pracovníky OÚ drobné prořezy keřů a stromů, odvoz posekané trávy, shrabaného listí,

podle potřeby připravuje zavlažování zahrady, poté vše uklízí,

podílí se na úpravě bylinkové zahrádky, ovocných záhonů, skalky,

denní kontrola funkčnosti krycích plachet na pískovištích.

Učitelky, provozní personál

hlásí zjištěné závady bezodkladně školnici nebo ředitelce školy,

podílí se 2x ročně na přerytí písku na pískovištích,

pomáhají s údržbou zahrad.

4. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a podle toho organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Denně poučí děti před pobytem na zahradách o bezpečném používání herních prvků.

5. Denně učitelky, které právě využívají danou zahradu, kontrolují celkovou plochu a stav domečků, dle potřeby vše uklízí, třídí, zametají, kropí, hrabou zpět kamínky u dopadových ploch a odpadky odnáší do popelnice.

6. Děti se na zahrady převlékají v šatnách u jednotlivých tříd. Na zahrady je přivádí učitelka a společně s ostatním personálem provede kontrolu prostoru a vybavení. V případě zjištěných závad, je ihned ohlásí školnici nebo ředitelce školy.

7. Děti mohou lézt na konstrukce nacházející se na zahradách MŠ pouze tehdy, povolí-li to učitelka, která provádí jištění dětí. Při používání skluzavek, houpaček, kolotoče děti musí sedět, ne stát. Po skluzavkách se nesmí vybíhat po kovové ploše nahoru. Na vše dohlíží učitelka společně s asistentkou pedagoga

8. Na zahradách jsou všichni povinni udržovat pořádek a hygienu. Před ukončením pobytu venku je povinností učitelek i dětí uklidit veškeré vybavení do domečku a na určená místa a zamknout zahradní domky i branku. Učitelky zametou dřevěné obruby pískovišť a stáhnou ochrannou plachtu na pískoviště.

9. Vstup do zahradních domků je povolen pouze dospělému doprovodu dětí – učitelkám, asistentům pedagoga a ostatním provozním pracovníkům. Děti zde mají zakázáno vstupovat samy.

III. Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů zahrady

Návštěvník a uživatel je povinen:

- seznámit se s provozním řádem a tento bezvýhradně dodržovat,

- šetřit a chránit prostory i vybavení areálu a každou zjištěnou závadu neprodleně hlásit provozovateli

- udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je povinen uvést je do původního stavu nebo uhradit náklady na jejich úklid

- opustit areál zahrady nejpozději při skončení provozní doby dle provozního řádu, pokud není provozovatelem výslovně povoleno zdržovat se v areálu déle, než je uvedeno v provozní době,

- nepoužívat nápoje ve skleněných nádobách,

- dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní a hygienické předpisy,

- zajistit si proti krádeži veškeré své věci vnesené do areálu, provozovatel neručí za odcizení nebo ztrátu osobních věcí,

- nahradit provozovateli škodu, kterou mu způsobil,

- řídit se pokyny provozovatele.

IV. Odpovědnost provozovatele a návštěvníků

Provozovatel neponese odpovědnost za škody vzniklé uživateli nedodržováním tohoto řádu a ostatních platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

Tento řád je veřejně přístupný pro rodiče a zákonné zástupce dětí a nabývá účinnosti

od 30. 08. 2018.

S provozním řádem zahrad MŠ byli seznámeni všichni zaměstnanci.

 

Gabriela Halodová, ředitelka školy