Jdi na obsah Jdi na menu
 


Organizační řád MŠ

4. 2. 2018

MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOVICE, OKRES JESENÍK

Sokolská 475, 790 84 Mikulovice

IČO: 60 80 10 93

E – mail: ms.mikulovice@tiscali.cz

 telefon: 584429194, 721300548

 

Č.j. : ŘMŠ 92/ 17

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. Úvodní ustanovení

Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti zaměstnanců školy.

 

Organizační řád je základní normou MŠ jako organizace ve smyslu Zákoníku práce (dále jen ZP).

 

Organizační řád MŠ zabezpečuje realizaci především školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky MŠMT ČR č. 43/2006 Sb., kterou se mění vyhl. č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

 

2. Postavení a poslání mateřské školy

2.1 Postavení školy

Mateřská škola Mikulovice, okres Jeseník (dále MŠ) byla zřízena Obcí Mikulovice jako samostatný právní subjekt k 01. 02. 1995 na základě zřizovací listiny ze dne 10. 01. 1995, která byla nahrazena zřizovací listinou ze dne 13. 06. 2006.

Sídlo školy: ulice Sokolská č. p. 475, 790 84 Mikulovice

Identifikační číslo: 60 80 10 93

Právní forma: příspěvková organizace

Škola byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Školského úřadu Jeseník ze dne 15. 03.1996 podle §13a, odst. 2 písm. a) zákona č. 564/1990 Sb. ve znění pozdějších úprav, včetně novely č. 284/2002 Sb. Součástí školy je školní jídelna. Rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje s účinností k 01. 09. 2003 byla vyřazena školní jídelna a zařazena školní jídelna – výdejna. Rozhodnutím KÚ Olomouckého kraje s účinností od 18. 03. 2006 je zapsán do školského rejstříku nejvyšší povolený počet dětí v MŠ 90.

MŠ Mikulovice, okres Jeseník je zřízena jako zařízení s celodenním provozem, provoz zahajuje v 6.00 hodin a končí v 16.00 hodin.

 

2.2 Poslání mateřské školy    

Posláním mateřské školy je ve spolupráci s rodinou poskytovat předškolní výchovu, která zabezpečuje uspokojení přirozených potřeb dítěte. Podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku a podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Výchova v MŠ navazuje na výchovu v rodině a dále rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Předškolní vzdělávání vytváří základy pro celoživotní učení každého jedince.

 

3. Vedení, organizační uspořádání školy, kompetence

V čele MŠ jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která zodpovídá za plnění úkolů organizace. Do funkce ji jmenuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., zřizovatel na základě výsledků konkurzního řízení.

MŠ se člení na vedení, pedagogické pracovníky a provozní zaměstnance. Součástí MŠ je školní jídelna – výdejna, za její chod zodpovídá pověřená provozní pracovnice.

 

3.1 Vedení – statutární orgán školy

Statutárním orgánem školy je ředitelka. Ředitelka jedná za školu jejím jménem ve všech právních vztazích, do kterých MŠ může vstupovat. Její povinnosti jsou dvojí:

výchovně vzdělávací, které stanoví § 33 – 35 zákona č. 561/2004 Sb., a vyhláška MŠMT ČR č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

jako vedoucí organizace, kde povinnosti stanoví občanský zákoník, zákoník práce, obchodní zákoník, předpisy finančního práva, apod.

Ředitelka řídí ostatní zaměstnance MŠ a koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím pedagogických a provozních porad MŠ, na základě vzájemné komunikace. Jedná ve všech záležitostech jménem MŠ, pokud nepřenesla svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních, pověřeních. Rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených MŠ, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce. Schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy MŠ. Ředitelka je při výkonu své funkce dále oprávněna písemně pověřit pracovníky MŠ, aby činili vymezené právní úkony jménem MŠ. Při nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje pověřený pracovník MŠ. Při krátkodobé nepřítomnosti zaměstnanců se jednotliví zaměstnanci zastupují dle pokynů ředitelky školy v rámci svých odborných znalostí a dovedností. Při dlouhodobých nepřítomnostech zaměstnanců jsou uzavírány dohody o provedení práce na dobu určitou dle požadovaného rozsahu práce.

Při práci; plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a opatření, směřující k zabezpečení činnosti školy v této oblasti. Odpovídá za BOZP, PO a ochranu ŽP. Úkoly spojené s finančním řízením jsou zajišťovány smluvně jinou organizací. Účetní agendu vede ředitelka MŠ v součinnosti se správcem rozpočtu a externí účetní. Personální agendu vede v plném rozsahu ředitelka MŠ. Sledování platových postupů a nároků pracovníků zajišťuje ředitelka MŠ.

3.2 Zaměstnanci, organizační členění

Zaměstnanci vedou evidenci majetku, navrhují vyřazení a doplnění, zabezpečují údržbu. Spolupracují při inventarizaci s pověřeným zaměstnancem. Pedagogičtí pracovníci se podílejí na tvorbě třídních programů a školního vzdělávacího programu v rámci svých kompetencí.

Ve škole pracují pedagogičtí, nepedagogičtí a provozní zaměstnanci. Organizační členění:

Ředitelka

Pedagogovéasistenti pedagoga, chůva                     

► školnice, uklízečka, pokladní, pracovnice ve výdejně, topič

KOMPETENCE ZAMĚSTNANCŮ:

Šároši Andrea – pedagog

 • pověřená k zastupování ředitelky MŠ v době její nepřítomnosti

 • organizuje zástupy zaměstnanců, vede evidenci docházky zaměstnanců, dovolených, pracovní neschopnosti, přesčasů. Sumarizuje podklady pro výpočet mezd.

 • zpracovává plán prázdninového provozu a plán dovolených

 • připravuje ve spolupráci s ředitelkou organizaci zápisu do MŠ, zahájení a ukončení školního roku, připravuje podklady pro přijaté děti

 • kabinet tělesné výchovy – doplnění a vyřazování pomůcek

   

Dašková Ondrášová Libuše – pedagog

 • připravuje plán kulturní spolupráce s ostatními subjekty (ZUŠ, družina, ZŠ, ostatní MŠ, Soužití 2005, aj.)

 • zajišťuje kulturní program pro děti v MŠ, sleduje nabídky firem (divadla, koncerty, aj.)

 • kabinet hudební výchovy, noty, nahrávek na cd – doplnění a vyřazení pomůcek

 • přepisuje zápisy z pedagogických rad střídavě s kolegyněmi

 • připravuje články do místního zpravodaje střídavě s kolegyní

 • vedení kroniky školy

 

Sroková Michaela – pedagog

 • zakládá a aktualizuje fotogalerii školy, fotoalbum

 • zpracovává plán pro pořízení učebních pomůcek, školního a výtvarného materiálu v daném finančním rozpětí

 • kabinet učebních pomůcek – doplňuje a vyřazuje pomůcky

 • přepisuje zápisy z pedagogických rad střídavě s kolegyněmi

 • připravuje aktuální články do místního zpravodaje střídavě s kolegyní

 • připravuje výstavy fotografií z akcí školy

   

Maňurová Jarmila – pedagog

 • připravuje výstavy výtvarných prací

 • kabinet dramatické výchovy – doplnění a vyřazení pomůcek

   

Stavianisová Radomíra – asistent pedagoga

 • třídění fotografií z fotoaparátů, ukládání do složek v pc

 • knihovna dětská a pedagogická – doplnění a vyřazení knih

   

Grossová Petra – asistent pedagoga, chůva

 • připravuje výstavy výtvarných prací

 • zajišťuje opravy pomůcek – dramatická výchova a knihovna

   

Kabátová Alena – školnice, pokladní

-  revize elektrických zařízení

-  platby za stravné a úplatu za vzdělávání – kontrola účetních  plateb, výběr v hotovosti

-  vedení pokladny a pokladního deníku

-  plán organizace práce při zastupování při OČR, PN

-  zajištění nahlášených oprav majetku MŠ

-  předávání a vyřizování poštovních zásilek

-  doplnění hygienických a čistících prostředků

 

Říhová Pavla – pracovnice provozu, topič

-  sklad školní jídelny – výdejny – doplnění, vyřazení

-  obsluha kotelny – vedení agendy

 

Karakasidu Hana – uklízečka

-  sklad prádla – doplnění a vyřazení

 

4. Externí vztahy

Ve styku s rodiči dětí jednají ředitelka a učitelky MŠ jménem školy. Rozsah zmocnění pro jednání jménem školy v externích vztazích je stanoven v pracovních náplních pracovníků. Agendu týkající se stravného a úplaty za vzdělávání, dotazy a připomínky vyřizuje pokladní MŠ. Zařazování a oceňování pracovníků se obecně řídí nařízením vlády ČR č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Podrobnosti jsou stanoveny ve Vnitřním platovém předpisu MŠ.

Kritéria přiznání osobního příplatku – pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, provozní zaměstnanci

Úroveň kvality povinností a kompetencí jednotlivých zaměstnanců vyplývající z Organizačního a Školního řádu pro zaměstnance školy a povinností vyplývajících z Organizačního řádu školy a plnění dalších organizačních předpisů (BOZP, PO). Rozsah a úroveň kvality plnění úkolů vyplývající z pracovní náplně a osobních kompetencí. Soulad pedagogické činnosti s principy Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Kurikulem podpory zdraví v mateřské škole a se Školním vzdělávacím programem. Úroveň kvality vedení třídní dokumentace. Úroveň kvality spolupráce s rodiči a dalšími partnery školy. Soulad dalšího vzdělávání a odborného růstu s potřebami školy. Podíl na udržování slušných mezilidských vztahů – odpovědnost, ochota ke spolupráci, pomoc novým nebo méně zkušeným kolegyním, korektnost a odvaha postavit se k porušování dohodnutých pravidel nebo porušování pracovních povinností.  

Kritéria přiznání mimořádných odměn – pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, provozní zaměstnanci

 • Kvalita dalších aktivit nad rámec povinností zaměstnance vyplývající z pracovní náplně – iniciativa, pozitivní přístup, práce ve ztížených podmínkách, zastupování za nepřítomnost, účast na akcích školy.
 • Oceňování pracovních zásluh při životním jubileu, odchodu do důchodu.
 • Prezentace školy na veřejnosti, podíl na vytváření dobré pověsti školy.
 • Mimořádné aktivity – logopedické chvilky, výlety, pomoc a zapojení se do zlepšování pracovního prostředí ve škole nebo na zahradě.

4.1 Práva a povinnosti zaměstnanců

Jsou dány zákoníkem práce, školským zákonem, vyhláškou o předškolním vzdělávání, Organizačním a Školním řádem školy a dalšími obecně závaznými právními normami.

Práva a povinnosti pedagogických zaměstnanců

§22a Práva pedagogických zaměstnanců

Pedagogičtí zaměstnanci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo:

a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým zaměstnancem ve škole

b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy

c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti

d) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti

 

§22b Povinnosti pedagogických zaměstnanců

Pedagogický zaměstnanec je povinen:

a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, viz §2

b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta

c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních

d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj

e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku

f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonném zástupci nezletilého dítěte nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním

 

5. Činnosti všeobecného řízení a správy

 

5.1 Činnosti administrativního a správního charakteru

Archivování písemností

- Za archiv písemností odpovídá ředitelka školy. Přejímá, třídí a ukládá, případně zapůjčuje archivní materiál. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci v souladu se Spisovým a skartačním řádem školy.

- Všeobecná údržba je zajišťována školnicí. Po zjištění závady v nejkratším možném termínu školnice zajistí opravu odbornou firmou. Závady závažnějšího charakteru hlásí ředitelce MŠ. Velké opravy konzultuje ředitelka MŠ se zřizovatelem. Školnice při provádění těchto prací s firmami spolupracuje a dohlíží na provedení oprav.

 

5.2 Evidence majetku

- Evidenci majetku vede externí účetní. Zaměstnanci vedou evidenci majetku pro kabinety a sklady školy. (viz. kompetence zaměstnanců)

- Pokladní provádí vklady i výběry z banky, pečuje o uložení cenin v trezoru školy. Dodržuje pokladní stanovený limit, spolupracuje s externí účetní. Vždy na konci týdne provádí vyúčtování a předává jí příslušné doklady. S pokladní je uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti a sepsáno pověření k výkonu pokladní služby.

- Účetní evidence je prováděna externím pracovníkem, který eviduje finanční operace a prostředky na bankovním účtu, stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozpočet a rozvahu ve spolupráci s ředitelkou MŠ, projednává rozpory se zřizovatelem. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení, aktualizuje účetní směrnice.

- Personální agendu a platové náležitosti zaměstnanců školy a podklady pro výkazy souvisejícími s platy zpracovává firma na základě uzavřené smlouvy.

-  Pedagogickou dokumentaci vedou učitelky podle pokynů ředitelky MŠ v jednotlivých třídách. Průběžnou kontrolu provádí ředitelka v rámci hospitační činnosti. Dokumentace je uložena v jednotlivých třídách.

- V oblasti BOZP a PO spolupracuje MŠ s odborně způsobilou osobou a dílčí úkoly související s těmito oblastmi zajišťují zaměstnanci školy (viz. kompetence zaměstnanců). Zaměstnanci jsou pravidelně proškolováni z předpisů BOZP a PO, první pomoci.

 

6. Závěrečná ustanovení

V celém areálu školy je zakázáno požívání alkoholických nápojů a kouření. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Mikulovice, okres Jeseník. Organizační řád mají k dispozici rodiče při vstupní nástěnce MŠ.  Po dobu pracovní doby je omezeno používání mobilních telefonů.

Projednáno na provozní a pedagogické poradě dne: 12. 10. 2017

Zpracovala: ředitelka školy Gabriela Halodová

Nabývá účinnost dnem: 17. 10. 2017